Ελλάδα » Πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσει η Εκκλησία της Ελλάδος

Πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσει η Εκκλησία της Ελλάδος

Πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσει η Εκκλησία της Ελλάδος

Στο ποσό του 1.84 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσει, σε πέντε δόσεις, η Εκκλησία της Ελλάδος για το 2018.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος:

«Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε την πρόταση της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) περί της καταβολής σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις του αναλογούντος στην Εκκλησία της Ελλάδος Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2018, ο οποίος συνολικώς ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ ευρώ και εξήκοντα ενός λεπτών (1.848.248,61€)».