Άρθρα » Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ*

Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ*

Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ*

Του Χρήστου Δήμου*

 Άρθρο 1

«Κατάργηση του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», (επικεφαλίδα). Σε αντίθεση με τους νόμους 4559/3-8-18 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 4521/2-3-18 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που αναφέρουν αντίστοιχα, «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΤΕΙ Ηπείρου», «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Θεωρώ ότι η λεκτική έκφραση, που χρησιμοποιήθηκε, είναι αδόκιμος και δεν  κρύβονται σκοπιμότητες?

 Άρθρο 1. Παρ.2.

Σχετικά με το ΕΛΚΕ:

Νόμος  4559/3-8-18 «.. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους.  Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχει έως την 31.12.2020, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.  »

Νόμος  4521/2-3-18 «..με συνένωση των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράμματα που αυτοί έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.  »

Σχέδιο Νόμου για ΠΘ, ΕΚΠΑ, ΚΤΛ. «..Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζει να είναι ο ίδιος Καθηγητής, ακόμη και αν μετακινήθηκε στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος, προκειμένου να προστεθούν ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχουν έως την  31η -5-2019, ως επιπλέον μέλη, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. »

Με βάση τα παραπάνω, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις:

Διαφορετική ημερομηνία για ΠΙ, ΠΔΑ σε σύγκριση με ΠΘ, ΕΚΠΑ,

Διαφορετική αντιμετώπιση στους υπηρετούντες προέδρους του ΕΛΚΕ, στα ανωτέρω Πανεπιστήμια (υποχρεώσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου στο σχέδιο νόμου).

Τα παραπάνω προκύπτουν από το άρθρο 1- κατάργηση  ή μήπως πρόκειται για τιμωρία στους απείθαρχους;

Τη ισονομία & ίση μεταχείριση του συντάγματος την παρατηρείται στα παραπάνω;

Άρθρο 1. Παρ 3

Νόμος  4559/3-8-18   «Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την 1.10.2018 έως την 31.8.2022 Συμβούλιο Ένταξης, στo οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1.10.2018 Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατά τη μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως:

α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,

β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωσή τους

Νόμος  4521/2-3-18   «..το Ίδρυμα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, ενώ οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Τομείς από προσωρινούς Κοσμήτορες, Προέδρους και Διευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 3»

Σχέδιο Νόμου για ΠΘ, ΕΚΠΑ, ΚΤΛ    «..Σε κάθε Πανεπιστήμιο, Θεσσαλίας, Ε.Κ.Π.Α. και Γεωπονικό, λειτουργεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την 31η -8-2024 Συμβούλιο Ένταξης, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του κάθε Πανεπιστημίου, ως πρόεδρος, και τρείς (3) εκπρόσωποι από κάθε Γενικό Τμήμα, ως μέλη. Οι εκπρόσωποι των Γενικών Τμημάτων εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. των εν λόγω Τμημάτων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση το Συμβούλιο Ένταξης εκλέγει τον Αντιπρόεδρο. Το Συμβούλιο Ένταξης έχει τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης έχει τις αρμοδιότητες Προέδρου Τμήματος. Το Συμβούλιο Ένταξης επικουρείται από Γραμματεία. Μετά την 31-8-2024, με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα του Πανεπιστημίου που ασκούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης, ως προς την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που μεταβατικά παρέχονται από το οικείο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα άρθρα 5, 11 και 17, την απονομή τίτλων σπουδών και την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων αυτών. 4. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης συμμετέχει έως την 31η -8-2024 στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγητής στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης

Οι διαφοροποιήσεις είναι εμφανείς στο Συμβούλιο Ένταξης (Συνταγματική ισονομία & ίση μεταχείριση), στο

  1. α: στο ΠΙ συμμετέχουν ο Πρύτανης & οι Αντιπρυτάνεις του ΤΕΙ και

β: στο ΠΘ, ΕΚΠΑ,ΚΤΛ, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & εκπρόσωποι του Γενικού Τμήματος μετά από εκλογές.

  • Η παραπάνω διαφοροποίηση, που αφορά τις συμμετοχές, τι εξυπηρετεί;
  • Μήπως προκύπτουν σκοπιμότητες για την αποδυνάμωση του ΤΕΙ Θεσσαλίας & ενδυνάμωση των ΠΘ, ΕΚΠΑ, ΚΤΛ;
  1. Η χρονολογική διαφοροποίηση (από 1/10/2018-31/8/2022 σε αντίθεση από 1/10/2019-31/8/204) καθώς
  2. και η χωρίς δικαίωμα ψήφου του Προέδρου  ποιους εξυπηρετεί

(Διοίκηση τμήματος, προγράμματα σπουδών, δημιουργία Τμημάτων & Κατάργηση Τμημάτων); 

Άρθρο 3

Δημιουργία Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων,  οι θέσεις εκφράζονται από τον Καθηγητή του Τμήματος  κο  Βελισσαρίου Ευστάθιο στο παρακάτω σύνδεσμο  https://www.esos.gr/arthra/59270/katargisi-tis-dioikisis-toyristikon-epiheiriseon-sti-larisa-sto-shedio-nomoy-gia

Άρθρο 4

Νόμος  4559/3-8-18   «1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, την 1.10.2018, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες εκδίδονται έως την 31.12.2018, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1η.10.2018….

Νόμος  4521/2-3-18   «1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου

Σχέδιο Νόμου για ΠΘ, ΕΚΠΑ, ΚΤΛ     «1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες εκδίδονται έως την 31-1-2019, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος….. 2. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα της περίπτ. ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3,…. 8. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των οποίων οι θέσεις είναι κατανεμημένες στα Τμήματα της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στα Γενικά Τμήματα της περίπτ. ιζ΄ και της περίπτ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς

Τι εξυπηρετεί η διαφοροποίηση της ένταξης του προσωπικού στο Γενικό Τμήμα;

Είναι συνταγματικά νόμιμα, να ακολουθείται διαφορετική αντιμετώπιση του προσωπικού στα συγχωνευμένα &  υπό συγχώνευση-κατάργηση Πανεπιστήμια & ΤΕΙ;

Όσον αφορά την τεχνολογική εκπαίδευση, τα κράτη μέλη της ενιαίας Ευρώπης  ενισχύουν την Τεχνολογική εκπαίδευση και είναι διακριτός ο ρόλος της,  σε σχέση με μας, που θέλουμε να την καταργήσουμε, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

Κράτος Πληθυσμός εκπαίδευσης ΑΕΠ (δις.) Ποσοστό στο ΑΕΠ της Τεχνολογικής εκπαίδευσης
Αυστρία 8,69 349 0,8
Βέλγιο 11,31 422 0,9
Γερμανία 81 3,286 0,8
Δανία 5,71 277 1,7
Ελλάδα 10,78 176 0,9
Ιρλανδία 4,72 266 1,6
Πορτογαλία 10,34 185 1
Ολλανδία 16,98 697 1,4

Πηγή: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH, Αθήνα, Ιούλιος 2017

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζονται σταδιακά υψηλότερα ποσοστά εγγραφών κυρίως στα ΤΕΙ.  Ο αριθμός εισακτέων καθορίζεται με υπουργικές αποφάσεις (ανά Τμήμα) και όχι αναλογικά με την ζήτηση. Οι διακυμάνσεις, που παρατηρούνται πιθανότερα, αντικατοπτρίζουν αποφάσεις της κυβέρνησης παρά τις αλλαγές της ζήτησης.  Οι πιέσεις για επέκταση του αριθμού των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των τμημάτων σε διασπαρμένους δήμους , δεν προήλθαν από την αυξημένη ζήτηση.  (Πηγή: Έκθεση ΟΟΣΑ, 2011)

Επισημαίνεται ο κίνδυνος πως τα ΤΕΙ μπορούν να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο, από την βασική τους αποστολή, που είναι η ικανοποίηση των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένους τεχνολόγους.  (Πηγή: Έκθεση ΟΟΣΑ, 2011)

Η ευθύνη δεν είναι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά τη κάθε κυβέρνησης.  Αν ακολουθήσουμε τη ζήτηση, τότε πολλές Πανεπιστημιακές σχολές πρέπει να κλείσουν (Νομικοί, Γιατροί, Πολιτικοί μηχανικοί, κτλ.).

*Χ.  Δήμος

ΕΤΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ, ΕΑΠ.

Διαβάστε επίσης: