Λάρισα » «Καθυστερούν οι κρίσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Καθυστερούν οι κρίσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

«Καθυστερούν οι κρίσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Με αίτημα μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας – υπογράφουν οι Πέτρος Σκάμπουρας, Α΄Αντιπρόεδρος και Ευτυχία Ζησοπούλου, γραμματέας Οργανωτικού – ζητείται η παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών για την προκήρυξη των θέσεων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα, στο έγγραφο γίνεται λόγος για καθυστέρηση όλων των κρίσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με αποτέλεσμα «να παραμένει η αναξιοκρατία και η ανισότητα στο Δημόσιο».

Αναλυτικά, το αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας:

«Με την αρ. πρωτ. 40738/03-08-2018 εγκύκλιο, του Υπουργείου Εσωτερικών, προτρέπατε σε άμεσες ενέργειες τις Διοικήσεις των Περιφερειών, για την αποστολή αιτήματος με τις προκηρυσσόμενες θέσεις του συνόλου των Γενικών Διευθύνσεων, το αργότερο έως 14/09/2018, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η προηγούμενη αξιολόγηση των δομών και η τροποποίησή του.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Ο ΣΕΠΕΘ, μετά την πάροδο της 14/09/2018, απέστειλε το αρ. πρωτ. 139/17-09-2018, έγγραφό του προς τη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο αιτήθηκε ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες της Διοίκησης, σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων των Γενικών Δ/νσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διότι σύμφωνα με την από 3 Αυγούστου 2018, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:7ΝΘ3465ΧΘ7-1ΑΟ), με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» η προθεσμία της 14ης Σεπτεμβρίου 2018 για την αποστολή αιτήματος παρήλθε χωρίς να ανταποκριθεί η Διοίκηση.

Στις 24/09/2018, ο ΣΕΠΕΘ με το αρ. πρωτ. 153 έγγραφό του, επανήλθε με αίτημα εντός της τρέχουσας εβδομάδας να ανταποκριθεί η Διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο αίτημα του Υπουργείου και να προκηρυχθούν οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών, για να μην παρεμποδίζονται και οι κρίσεις Προϊστάμενων Δ/νσης και Τμημάτων, που η πλειοψηφία των υπαλλήλων επιθυμεί, ώστε να έχουν όλοι οι υπάλληλοι ίσες ευκαιρίες στην διεκδίκηση θέσεων ευθύνης.

Η Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το αρ. πρωτ. 523/27-09-2018, έγγραφό της, ανέφερε:

1. Ότι δύο μέλη του ΣΕΠΕΘ, συμμετείχαν σε κάθε συνεδρίαση κατά την επεξεργασία του κειμένου του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

2. Ο νέος οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχει διαβιβασθεί στην αρμόδια οργανική μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας για έγκριση και δημοσίευση.

και ολοκληρώνει την απάντησή της η Διοίκηση ότι, η προκήρυξη των θέσεων Γενικών Διευθυντών, θα ακολουθήσουν χρονικά τη Δημοσίευση του νέου οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ η από 03-08-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζει σαφώς, ότι οι θέσεις Γενικών Διευθυντών προκηρύσσονται με τον ισχύοντα οργανισμό.

Με αυτό τον τρόπο καθυστερούν όλες οι κρίσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και παραμένει η αναξιοκρατία και η ανισότητα στο Δημόσιο.

Συνεπώς, για να μη παρεμποδίζονται και οι κρίσεις των προϊσταμένων επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων, το οποίο προσδοκά η πλειοψηφία των συναδέλφων μας και για να εφαρμοστεί ένα καλύτερο επίπεδο αξιοκρατίας στο Δημόσιο, αιτούμαστε για την άμεση και δραστική παρέμβασή σας για την προκήρυξη των θέσεων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ως εκλεγμένα μέλη του ΣΕΠΕΘ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διεκδικούμε την αξιοκρατία και την ισότητα ανάμεσα στους συναδέλφους μας».

Διαβάστε επίσης: