Θέσεις εργασίας » 7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρσάλων

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρσάλων

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρσάλων

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με έξι (6) δασκάλους μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων και ένα (1) δάσκαλο χορωδίας για την κάλυψη των αναγκών του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ), που εδρεύει στα Φάρσαλα, Πατρόκλου 3 Τ.Κ.40300, με αντικείμενο την στελέχωση τμημάτων υποδομής, για την παράδοση μαθημάτων μουσικής, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως (9) μήνες (σε περίπτωση αναγνωρισμένης σχολής) από την ημερομηνία πρόσληψης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαΖί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα πρόσληψης.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/διδακτικής εμπειρίας στο αντίστοιχο αντικείμενο.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από το αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).

Προθεσμία & Τόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησηφέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, 40300, υπόψιν κ. Γακόπουλου Βάιου (τηλ. επικοινωνίας: 2491350142).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα και εφημερίδα του Νομού.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Φαρσάλων: www.farsala.gr Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 2491350141 ,2491350142

Η προκηρυξη εδω

Διαβάστε επίσης: