Θεσσαλία » Αίτημα για άμεση προκήρυξη θέσεων γενικών διευθυντών
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αίτημα για άμεση προκήρυξη θέσεων γενικών διευθυντών

Αίτημα για άμεση προκήρυξη θέσεων γενικών διευθυντών

Αίτημα για άμεση αποστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών των προκηρυσσόμενων θέσεων των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας:

«κ. Περιφερειάρχη,

Σε συνέχεια του αρ.πρωτ.139/17-09-2018, εγγράφου μας, με το οποίο αιτηθήκαμε να μας ενημερώσετε για τις σχετικές ενέργειές σας, για την προκήρυξη των θέσεων των Γενικών Δ/νσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διότι σύμφωνα με την από 3 Αυγούστου 2018, Eγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:7ΝΘ3465ΧΘ7-1ΑΟ), με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» η προθεσμία της 14ης Σεπτεμβρίου για την αποστολή αιτήματος παρήλθε χωρίς να ανταποκριθείτε.

Για αυτό το λόγο αιτούμαστε εντός της τρέχουσας εβδομάδας να ανταποκριθείτε στο αίτημα του Υπουργείου και να προκηρυχθούν οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών, διότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.4369/2016, όπως ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα διενεργηθούν κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο, σύμφωνα με το Ν.4369/2016, με στόχο να αξιοποιηθεί το στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με ανάθεση.

Ο ΣΕΠΕΘ, διεκδικεί την εφαρμογή της αξιοκρατίας και της ισότητας, για όλους τους συναδέλφους, ώστε να επικρατήσει το δικαίωμα της ίσης ευκαιρίας στην διεκδίκηση των θέσεων ευθύνης από όλους τους συναδέλφους μας και να σταματήσει επιτέλους το υπό αμφισβήτηση καθεστώς της αναπλήρωσης προϊσταμένων, το οποίο δημιουργεί φαινόμενα άνισης και άδικης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι η επιλογή Γενικών Διευθυντών καθίσταται επιτακτική, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και την επακόλουθη επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης.  Η προθεσμία η οποία είχε δοθεί με την από 03-08-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εξέπνευσε και οποιαδήποτε κωλυσιεργία καθυστερεί την εφαρμογή της αξιοκρατίας.

Συνεπώς, για να μη παρεμποδίζονται και οι κρίσεις των προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμημάτων, το οποίο επιθυμεί η πλειοψηφία των συναδέλφων μας, από την μη αποστολή αιτήματος σας, για τη προκήρυξη των θέσεων Γενικής Διεύθυνσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρακαλούμε όπως αποσταλεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας το αντίστοιχο αίτημα στο  Υπουργείο Εσωτερικών όπως άλλωστε σας έχει ζητηθεί από το ίδιο το Υπουργείο με την από 3 Αυγούστου 2018, Εγκύκλιο του».