Θεσσαλία » Αλλάζουν οι προϊστάμενοι των Εφοριών σε Λάρισα και Θεσσαλία

Αλλάζουν οι προϊστάμενοι των Εφοριών σε Λάρισα και Θεσσαλία

Αλλάζουν οι προϊστάμενοι των Εφοριών σε Λάρισα και Θεσσαλία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλίας.

Η πρόσκληση αφορά στις Διευθύνσεις και τις Υποδιευθύνσεις Καρδίτσας, Λάρισας, Βόλου, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και Τρικάλων.

Οι αλλαγές των προϊσταμένων γίνονται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή στις αρμόδιες θέσεις υπηρετούν οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που καταργήθηκε το 2016 και στη θέση της συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η πρόσκληση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης έχουν οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη έχουν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου.

Ακόμη, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα έτος, να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή μεταξύ άλλων κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να κατέχουν το βαθμό.

Κριτήρια για την αξιολόγηση αποτελούν ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα και η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης, ενώ λαμβάνεται υπόψη και το επίπεδο γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση k.chantzara@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr. Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας άρχισε στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: