Κοινωνικά » Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης

Στις 31 Αυγούστου πα­νη­γυ­ρί­ζει τό Ἱ­ε­ρόν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τῆς Ἁ­γί­ας Ζώνης τῆς Θε­ο­τό­κου ποὺ βρί­σκε­ται στό δρόμο πρός τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ (1 χλμ. πρίν τήν Ἱερά Μονή).

Τό πρό­γραμ­μα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
·       Ὥ­ρα 6.00μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
·       Ὥ­ρα 7.30π.μ. Ὄρ­θρος καί πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

Διαβάστε επίσης: