Υγεία » Η στεφανιαία νόσος*

Η στεφανιαία νόσος*

Για την εκτίμηση της νόσου υπάρχουν σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι
Η στεφανιαία νόσος*

Γράφει ο δρ. Όμηρος Χαλβατζούλης MD, PhD

Καρδιοχειρουργός

Διευθυντής καρδιοχειρουργικού τμήματος Thorax Heart ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Μετεκπαιδευθείς στο Centre Cardio – Thoracique de Monaco (CCM)

Ομηρος Χαλβατζουλης

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί σήμερα μια από τις κύριες αιτίες θανάτου. Το συχνότερο αίτιο στεφανιαίας νόσου είναι η αθηροσκλήρυνση. Αυτή  χαρακτηρίζεται  από την παρουσία ειδικών βλαβών του αρτηριακού τοιχώματος που μπορεί να προκαλέσουν στένωση ή αιφνίδια απόφραξη.

Για την εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου υπάρχουν στη διάθεσή μας σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι (όπως stress echo, test θαλίου, αξονική στεφανιογραφία) η κυριότερη όλων όμως και πιο ακριβής είναι η αιματηρή  στεφανιογραφία η οποία διενεργείται κατά κανόνα από το χέρι.

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), είναι το πιο σύνηθες χειρουργείο καρδιάς που γίνεται σήμερα παγκοσμίως. Είναι δοκιμασμένο στο χρόνο, εξαιρετικά ασφαλές και αποτελεσματικό. Ο σκοπός του χειρουργείου είναι να παρακάμψει τα σημεία των στεφανιαίων αρτηριών που παρουσιάζουν βλάβη για την επαναιμάτωση του καρδιακού μυός με  μία ή περισσότερες παρακάμψεις (bypass) ανάλογα με τον αριθμό των στενώσεων και την έκταση του καρδιακού μυός που επηρεάζουν.

Στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν κυρίως φλεβικά αυτομοσχεύματα που τα έπαιρναν από το πόδι αλλά σήμερα προτιμώνται κυρίως τα αρτηριακά μοσχεύματα με προτεραιότητα τις δυο μαστικές ή έσω θωρακικές αρτηρίες που τις παίρνουμε  από την εσωτερική επιφάνεια του θωρακικού τοιχώματος, γιατί έχουν την μέγιστη διάρκεια ζωής σε σχέση από οποιοδήποτε άλλο αρτηριακό μόσχευμα (όπως κερκιδική αρτηρία η φλεβικά μοσχεύματα). Μακροχρόνιες μελέτες έχουν δείξει ότι τα καλύτερα μοσχεύματα για την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου είναι οι δύο έσω μαστικές αρτηρίες, η κερκιδική αρτηρία από το χέρι και τα φλεβικά μοσχεύματα από το πόδι.

Είναι στην κρίση του καρδιοχειρουργού και ανάλογα με τις ενδείξεις να επιλέξει τις δυο έσω μαστικές αρτηρίες η εάν θα χρησιμοποιήσει κερκιδική αρτηρία από το χέρι η φλεβικό μόσχευμα από το πόδι για παραπάνω από δυο bypass. Η επαναιμάτωση που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία και ανακουφίζει από τον στηθαγχικό πόνο.

Σήμερα είναι δυνατός ο διεγχειρητικός έλεγχος της ροής των μοσχευμάτων με ειδική συσκευή (ειδικό ροόμετρο)  για την εξασφάλιση της βατότητας των μοσχευμάτων. Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, οι καινούργιες διεγχειριντικές τεχνικές (πάλλουσα καρδιά, κλπ), τα σύγχρονα φάρμακα και η επιδεξιότητα του καρδιοχειρουργού καθιστούν τα χειρουργεία αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) εξαιρετικά ασφαλή και αξιόπιστα.

Η εγχείρηση της επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου φέρει κίνδυνο 1-2% σε όλα τα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα.

ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET