Οικονομία » Προώθηση νέων σε εκπαίδευση – αγορά εργασίας: Η περίπτωση της μεθοδολογίας igma

Προώθηση νέων σε εκπαίδευση – αγορά εργασίας: Η περίπτωση της μεθοδολογίας igma

Προώθηση νέων σε εκπαίδευση – αγορά εργασίας: Η περίπτωση της μεθοδολογίας igma

Η έρευνα ανάπτυξης (AGS) από το 2014 δείχνει ότι η ανεργία μεταξύ των νέων ενηλίκων ηλικίας 18-30 ετών είναι ένα από τα κύρια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), από την περίοδο της οικονομικής ύφεσης του 2009. Η ανεργία στην ομάδα αυτή έφτασε το 23,4%, δύο φορές πιο υψηλό από το ποσοστό των ενηλίκων, με περίπου 5.7 εκατομμύρια νέους να πλήττονται. Οι νέοι που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας. Το 2012, ο μέσος όρος ανεργίας στους νέους στην ΕΕ ήταν 22,8%, αλλά στους νέους με χαμηλή ειδίκευση ανήλθε σε 30,3%. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η κατάσταση έχει καταστεί πολύ χειρότερη. Στην Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 42,8% .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στην Ανακοίνωση “Moving Youth to Employment” 2012) δηλώνει ότι το κύριο πρόβλημα όσον αφορά στην απασχόληση των νέων είναι η δυσκολία μετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συμβαίνει αυτό: α) οι εργοδότες δεν είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μελλοντικό εργατικό δυναμικό και ,συνήθως, επικεντρώνονται στις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας, β) το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προσφέρει μια καλά δομημένη προσέγγιση για την προετοιμασία των μαθητών, ώστε να κάνουν τις σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Στην πραγματικότητα, δημιουργεί υψηλά ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και είναι εξαρτημένα από το δίκτυο που καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεργία των νέων. Εκτός των άλλων, δεν είναι και αρκετά ικανό να εκπαιδεύσει τους μαθητές που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της δικής τους σταδιοδρομίας (LLL). γ) υπάρχει έλλειψη συνεργασίας / συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στον τρόπο με τον οποίο προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και οι υπηρεσίες τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας δεν είναι προσαρμοσμένες στην ατομική εκπαίδευση και τις ικανότητες των νέων, καθώς και στις περιφερειακές ανάγκες απασχόλησης.

Στις καθημερινές υπηρεσίες υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που εμπλέκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και απασχόλησης των νέων: (Ενηλίκων) Εκπαίδευση, ΕΕΚ, Δήμοι, Δημόσιοι φορείς Απασχόλησης, ΜΚΟ κλπ. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις δικές τους μεθόδους καθοδήγησης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και τοποθέτησης στην εργασία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων οργανισμών: στο ίδιο πρόσωπο παρέχονται παρόμοιες επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες καθοδήγησης ή προσφέρονται καλές υπηρεσίες σε λάθος στιγμές. Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχει έλλειψη επαγγελματικού προτύπου και κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (τόσο εντός όσο και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος).

Για όλους τους παραπάνω λόγους δημιουργήθηκε και υλοποιείτε η μεθοδολογία igma, η οποία δίνει μια απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις. Η igma παρέχει εργαλεία και υποστήριξη στο προσωπικό για να βοηθήσει τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, η igma υποστηρίζει τη διαδικασία για να εξατομικεύσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και να εξασφαλίσει στους νέους μια επιθυμητή σταδιοδρομία. Μέσω της παροχής μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για το δίκτυο, η igma βοηθά στην οργάνωση της ευθυγράμμισης των υπηρεσιών και συμβάλλει στην αύξηση της συνεργασίας. Με την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται, η igma βοηθά στην τεκμηρίωση της καλής διαχείρισης της χρηματοδότησης που διατίθεται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, καθώς και για την απόκτηση μιας σαφέστερης εικόνας των υπηρεσιών που πραγματικά απαιτούνται, αλλά επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμες.

Η μεθοδολογία igma αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε ήδη σε δύο (2) προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ: 1: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτελεσματική συνεργασία των περιφερειακών δικτύων ενδιαφερόμενων μερών για τη βελτίωση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης των μεταναστών (igma1: 2011). 2: Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση στην τάξη των δικτύων ενδιαφερόμενων μερών με βάση τη μεθοδολογία igma (igma2: 2013).

Η μεθοδολογία του έργου igma3 συμπληρώθηκε με:

1.       Μετασχηματισμό της μεθοδολογίας  για τη νέα ομάδα-στόχο.

2.       Μετασχηματισμό της κατάρτισης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις απαιτούμενες δεξιότητες καθοδήγησης των νέων, καθώς και εστίαση στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι  μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή του εργοδότη στην εύρεση νέων θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας.

3.       Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «IGMA 3: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για νέους που απειλούνται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη λήψη συντονισμένων μέτρων από περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων μερών» συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων Συμβούλων Απασχόλησης, Επαγγελματικού και Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού ώστε να βοηθήσουν τα νέα άτομα να εισαχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην υλοποίηση του έργου και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας συνεισέφεραν επτά Οργανισμοί από επτά χώρες (Σουηδία, Ουκρανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Κύπρος, Ισπανία και Ελλάδα), η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον  Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά τη διάρκεια του έργου igma3 εκπαιδεύτηκαν πάνω από 150 σύμβουλοι απασχόλησης και σταδιοδρομίας σε όλη την Ευρώπη, 25 από αυτούς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Στην πόλη μας διοργανώθηκε με τεράστια επιτυχία, σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και στο πλαίσιο του προγράμματος «Λάρισα η πόλη που μαθαίνει» και το τελικό Συνέδριο του έργου το οποίο είχε ως στόχο την δικτύωση των φορέων και των κοινωνικών εταίρων με στόχο την προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα του έργου igma3 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου http://www.igma3.eu/ και όποιος ενδιαφέρετε για περισσότερες πληροφορίες και για το πώς να αποκτήσει πρόσβασης το εκπαιδευτικό υλικό του έργου μπορεί να απευθυνθεί στον εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.

Διαβάστε επίσης: