Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης λόγω έργων

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, από τη Χ/Θ 58+000 έως τη Χ/Θ 69+000, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδικούδικτύου δυτικού τομέα Π.Ε. Λάρισας προχωρά η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισα; λόγω έργων
Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Χ/Θ 58+000 έως τη
Χ/Θ 69+000 της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, με μερική ή ολική κατάληψη της μίας
λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων,
λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της οδού για χρονικό διάστημα από Τρίτη
(31-07-2018) έως και την Τρίτη (07-08-2018) και κατά τις ώρες 07:00΄έως
20:00΄.
2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα
με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από
2τον ανάδοχο του έργου.
3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους κλπ) να είναι
σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του
ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να
διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ” όλη τη χρονική διάρκεια
εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς
τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται
συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με
κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από
τον ανάδοχο του έργου, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου
ημερολογίου.
5. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που θα
τοποθετηθεί από τον ανάδοχο, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η
σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
(ημέρα-νύχτα).
6. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε πριν τη δύση
του ήλιου η οδός να παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία.
7. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων
και ειδικότερα τη νύχτα.
8. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και
άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ)
δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής
σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου
κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του
οδικού δικτύου της περιοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
9. Με μέριμνα της ανάδοχου εταιρείας, να υπάρχει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους
φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λ.π.)
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οποίες κυκλοφοριακές συνθήκες θα
δημιουργηθούν. Περαιτέρω, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των
χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το
προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να
παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες
κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και
ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
10.Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε
απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και
ευθύνη τους, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
11. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων
οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003],
οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
3τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
12. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα,
παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση
συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων
αρμοδιότητάς του.-

Διαβάστε επίσης: