Οικονομία » Ενημερωτική εκδήλωση της ΔΥΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη

Ενημερωτική εκδήλωση της ΔΥΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη

Ενημερωτική εκδήλωση της ΔΥΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη

Η ΔΥΕΚΟ συμμετέχει ως Εθνικός Εταίρος στο πρόγραμμα Innoventer – Καινοτόμος Επαγγελματική Κατάρτιση (Interreg V-B, Πρόγραμμα Βαλκανικής Μεσογείου), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός Πλαισίου μάθησης για την προώθηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών.

Βασική ιδέα του έργου είναι η καθιέρωση της κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσανατολισμένη στον επαγγελματικό προσανατολισμό για τους επιχειρηματίες των ΜΜΕ ώστε να καινοτομούν οι ίδιοι, ενώ ταυτόχρονα να απασχολούν μειονεκτούντα, κοινωνικά και οικονομικά άτομα ως εργαζομένους.

Η ΔΥΕΚΟ, φορέας Κοινωνικής Οικονομίας και Εθνικός εταίρος του έργου Interreg Balkan Med INNOVENTER οργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη   την Δευτέρα 9 Ιουλίου  2018 που απευθυνόταν στους τοπικούς παράγοντες και εταίρους  του έργου .Το INNOVENTER υποστηρίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν καινοτόμο χαρακτήρα.

ΔΥΕΚΟ (1)

Η εκδήλωση αποτέλεσε για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς μία σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών, δικτύωσης και περαιτέρω αξιοποίησης. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις και σε άλλες περιφέρειες.

Επίσης ακολούθησε την Δευτέρα 9 Ιουλίου  2018  στην Θεσσαλονίκη  αντίστοιχα  συνάντηση με  μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτές που ενημερώθηκαν σε θέματα του  τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

Διαβάστε επίσης: