Ελλάδα » Δημόσιο: Τι αλλάζει με την κινητικότητα (β΄κύκλος)
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημόσιο: Τι αλλάζει με την κινητικότητα (β΄κύκλος)

Δημόσιο: Τι αλλάζει με την κινητικότητα (β΄κύκλος)

Με μέγιστο όριο τους 3 φορείς μπορούν να «κινηθούν» οι δημόσιοι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον β΄κύκλο κινητικότητας.

Ο περιορισμός δεν υφίσταται για διεκδίκηση θέσεων παρά μόνο για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σημειώστε:

  • Σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, το αρμόδιο τριμελές όργανο καλεί τους 3 επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους σε συνέντευξη, εντός 5 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας
  • Σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα των κατηγοριών ΔΕ ή ΥΕ, το αρμόδιο όργανο, εφόσον κρίνει αναγκαίο, δύναται να καλέσει τους 3 επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους σε συνέντευξη εντός 5 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός 3 ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας
  • Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: