Παραπολιτικά » Tί αλλάζει στις εκλογές των δημοτικών κοινοτήτων
MIA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΖΥΜΩΣΗ...

Tί αλλάζει στις εκλογές των δημοτικών κοινοτήτων

Tί αλλάζει στις εκλογές των δημοτικών κοινοτήτων

Μεταβολές και μάλιστα σημαντικές επέρχονται με την απλή αναλογική για τις κάλπες του Μάη του ‘19 και στις εκλογές των δημοτικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων. Πρόκειται για καθοριστικής σημασίας εκλογές που αφορούν στην πλειονότητα των χωριών των Δήμων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του νόμου, η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων, γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη, ενώ δίνεται  δυνατότητα συγκρότησης συνδυασμού, ανεξάρτητα από τους συνδυασμούς που διεκδικούν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι για παράδειγμα σε κάποιο χωριό του Δήμου Λαρισαίων, υπάρχει η δυνατότητα να κατέβει συνδυασμός που δεν συνδέεται με τις παρατάξεις που θα διεκδικούν την εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή.

Να τι ακριβώς προβλέπει το άρθρο 16 του νόμου.

«Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών

  1. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
  2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις παρ. 3 έως και 9.
  3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να θέτει υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.
  4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του συνδυασμού.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού.

β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψηφίου προέδρου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος πρόεδρος του συμβουλίου.

β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.

  1. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). άνω Αν κατά τον υπολογισμό του πιο πάνω αριθμού προκύπτει δεκαδικός αριθμός και το δεκαδικό κλάσμα του αριθμού αυτού είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5, ο ακέραιος αριθμός αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.

Ενδιαφέρουσες αλλαγές…

Τ.Κ.

ENTYΠΗ LARISSANET

Διαβάστε επίσης: