Αγροτικά » Χρ. Τσαντήλας: «Παραγωγή προϊόντων με ποικιλιακή ταυτότητα»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Χρ. Τσαντήλας: «Παραγωγή προϊόντων με ποικιλιακή ταυτότητα»

Χρ. Τσαντήλας: «Παραγωγή προϊόντων με ποικιλιακή ταυτότητα»

«Ερωτήματα για τη δημιουργία νέου Ινστιτούτου στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας»

Συνέντευξη στον Σπύρο Τσαντόπουλο

Η χρήση των ελληνικών βελτιωμένων ποικιλιών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, καθώς και η αξιοποίηση από τους παραγωγούς των βελτιωμένων ποικιλιών μέσω της παραγωγής προϊόντων με ποικιλιακή ταυτότητα, είναι μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από την δραστηριότητα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Λάρισα.  Με αφορμή την εξαγγελία για δημιουργία Ινστιτούτου με έδρα τη Λάρισα για ανάπτυξη της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, ο Διευθυντής του ΙΒΚΦ Δρ. Χρίστος Τσαντήλας καταθέτει τη δική του άποψη στη larissanet.

DCIM100MEDIADJI_0032.JPG

Οι εκτάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών

Ποιο το αντικείμενο του ΙΒΚΦ;

Το ΙΒΚΦ προέκυψε από τη συνένωση 4 ερευνητικών Ινστιτούτων του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), μετά τη δημιουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ το 2011, δηλαδή το πρώην ΕΘΙΑΓΕ, τον πρώην ΟΓΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, τον πρώην ΟΠΕΓΕΠ και τον πρώην ΕΛΟΓΑΚ. Οι Οργανισμοί αυτοί αποτέλεσαν Γενικές Διευθύνσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα πρώην Ινστιτούτα που αποτέλεσαν τμήματα του ΙΒΚΦ   ήταν το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών, το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου και το Ινστιτούτο Φυτοπροστασίας Πάτρας.

Τα αντικείμενα του Ινστιτούτου είναι τα αντικείμενα όλων των παραπάνω, δηλαδή το αντικείμενο του πρώην Ινστιτούτου Χαρτογράφησης Εδαφών, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως Τμήμα Εδαφο-υδατικών Πόρων του νέου Ινστιτούτου, είναι η διεξαγωγή έρευνας για το έδαφος και το νερό που στοχεύει στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να επιτελούν τις λειτουργίες τους και ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την βιώσιμη γεωργική παραγωγή και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενα του είναι η χαρτογράφηση και ταξινόμηση εδαφών, η γονιμότητα εδαφών και θρέψη των φυτών, η αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών, η διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων και η διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας. Το τμήμα υποστηρίζεται από εργαστήριο αναλύσεως εδαφών, φυτών, νερών και αποβλήτων με διαπιστευμένες όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιεί. Βασική εργασία του τμήματος αποτελεί επίσης η υποστήριξη των παραγωγών σε θέματα ελέγχου των εδαφών για τη λίπανσή τους και τη διαχείριση αποβλήτων.

Τα βασικά αντικείμενα του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, το οποίο είχε αρχικά ιδρυθεί ως Σταθμός Ερεύνης Κτηνοτροφικών Φυτών και Οσπρίων (ΣΕΚΦΟ)  το έτος 1933 είναι η Γενετική Βελτίωση για τη δημιουργία νέων ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών, βιομηχανικών φυτών, οσπρίων και βοσκών με υψηλή απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών βελτίωσης με τη χρήση τεχνικών διασταυρώσεων, φυσιολογίας φυτών, βιοτεχνολογίας κλπ, η ανάπτυξη νέων τεχνικών και συστημάτων Καλλιέργειας (γεωργία μειωμένων εισροών, οργανική γεωργία, συγκαλλιέργεια σιτηρών-ψυχανθών με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης και αειφορικής γεωργίας, η σποροπαραγωγή των βελτιωμένων ποικιλιών. Με τη διαδικασία της Σποροπαραγωγής εξασφαλίζεται η ποικιλιακή (γενετική) καθαρότητα των βελτιωμένων ποικιλιών. Έτσι, το τελικό προϊόν που φθάνει στους αγρότες διατηρεί τα μορφολογικά, αγροκομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας, η διατήρηση, περιγραφή και ο μικροπολλαπλασιασμός του γενετικού υλικού, η συνεργασία και συμβουλευτική υποστήριξη φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γεωπόνων, αγροτών κλπ.

Το αντικείμενο του Τμήματος Φυτοπροστασίας Βόλου, πρώην ομώνυμο Ινστιτούτο το οποίο ιδρύθηκε το 1922 είναι η έρευνα σε θέματα πουν αφορούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών (έντομα, ακάρεα, ασθένειες, ζιζάνια) σε οικονομικά σημαντικές καλλιέργειες η  μελέτη βιολογίας και οικολογίας των πληθυσμών των εχθρών, καθώς και μεθόδων αντιμετώπισης με έμφαση την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών που εφαρμόζονται, όταν είναι αναγκαίο.

Παρόμοια είναι τα αντικείμενα του Ινστιτούτου Φυτοπροστασίας Πάτρας, το οποίο είχε δημιουργηθεί αρχικά ως Φυτοπαθολογικός Σταθμός  το έτος 1922. Ειδικότερα αντικείμενά του είναι η μελέτη της επιδημιολογίας ενδημικών ιών και ανάπτυξη μεθόδων για τον έλεγχο της εξάπλωσής τους, η αναγνώριση νέων ειδών ή στελεχών εντομοπαθογόνων μυκήτων σε σχέση με τη μετάδοση μη έμμονων ιών, η μελέτη της επίδρασης της ηλιοθέρμανσης στην μετάδοση εδαφομεταδιδόμενων ιών και πιθανές εφαρμογές στην παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού φυτικού υλικού.

Τμήμα επίσης του Ινστιτούτου είναι και το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος που εδρεύει στην Καρδίτσα με αντικείμενα τη διενέργεια της ταξινόμησης – τυποποίησης βάμβακος σε επίπεδο χώρας, η άσκηση του ρόλου της διαιτησίας στα πεδία τα οποία το Κέντρο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και η παροχή υπηρεσιών προς τους παραγωγούς σε ό,τι αφορά τη μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαμβακιού.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του…

Καθοριστική συμβολή στην εκπόνηση του Εδαφολογικού Χάρτη της χώρας μέσω δύο προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχής υποστήριξη των παραγωγών σε θέματα λίπανσης των καλλιεργειών, έρευνα στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαφοροποιημένης εφαρμογής εισροών στη γεωργία (νερού, αζωτούχου λιπάσματος, φυτοφαρμάκων), υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ (πρόγραμμα νιτρορύπανσης, ολοκληρωμένη διαχείριση), διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων κ.λπ.

Δημιουργία και εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο περίπου 70 ποικιλιών – δημιουργίες του ινστιτούτου που συμμετέχουν στην σποροπαραγωγή και συμβάλλουν ενεργά στην αυτοχρηματοδότηση της Αγροτικής Έρευνας και στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Ινστιτούτο ελέγχει με πιστοποιημένους ελληνικούς σπόρους το 90% της αγοράς σπόρων βίκου, το 60% της μηδικής, το 90% των φακής και το 70% του ρεβιθιού.

Ποια τα οφέλη από τη χρήση των ελληνικών βελτιωμένων ποικιλιών;

Η αξιοποίηση των ελληνικών ποικιλιών με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της διαρροής εγχώριου εισοδήματος εξαιτίας της εισαγωγής ξένου γενετικού υλικού. Το εισαγόμενο γενετικό υλικό, συχνά, στερείται προσαρμοστικότητας στο ιδιαίτερο περιβάλλον της ελληνικής υπαίθρου, με συνέπεια να απαιτεί αυξημένες εισροές για την αντιμετώπιση των βιοτικών και αβιοτικών αντιξοοτήτων, που οδηγούν σε αύξηση του κόστους παραγωγής και παράλληλη υποβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και του περιβάλλοντος.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας μέσω της παραγωγής προϊόντων με ποικιλιακή ταυτότητα.

Η αξιοποίηση από τους παραγωγούς των βελτιωμένων ποικιλιών αποτελεί την πιο οικονομική και ασφαλή μέθοδο για περαιτέρω αύξηση των αποδόσεων και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντος.

αβερωφειος

Οι εγκαταστάσεις της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας

Σχετικά με την εξαγγελία για δημιουργία Ινστιτούτου με έδρα τη Λάρισα για ανάπτυξη της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, ποια είναι η γνώμη σας;

Κατ’ αρχήν πρέπει να κάνουμε γνωστό ότι η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή (σημερινή ονομασία ΕΠΑΣ Λάρισας) ανήκει στον ίδιο Οργανισμό που ανήκει το Ινστιτούτο μας. Είναι ένα τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κατάρτισης που είναι ο παλαιός Οργανισμός ΟΓΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ. Επομένως η σχέση μας είναι στενή και οι όποιες δραστηριότητές μας είναι αλληλο-υποστηριζόμενες. Η εξέλιξη της Γεωργικής Σχολής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΑΑΤ, που εποπτεύει τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει συζήτηση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του Δήμου Λαρισαίων που έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για αναβάθμιση της Σχολής δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς της Λάρισας και της ιστορίας της.

Οι υπηρεσίες της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής στον αγροτικό τομέα είναι σημαντικές καταρτίζοντας μεγάλο αριθμό νέων στην άσκηση της γεωργίας. Η δημιουργία νέου Ινστιτούτου ύστερα από όσα προανέφερα μου δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητά του. Θα μπορούσε κάλλιστα να συζητηθεί η ανάπτυξη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, ώστε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές και το ερευνητικό δυναμικό. Έτσι κι αλλιώς με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπάρχει ήδη στενή  συνεργασία, η οποία έχει επισημοποιηθεί με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας τόσο σε γενικό επίπεδο μέσω των φορέων, όσο και ειδικότερα με το ινστιτούτο. Πολλοί φοιτητές του Πανεπιστημίου πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, ενώ μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές υλοποιούν σημαντικό μέρος της έρευνάς τους στο Ινστιτούτο.

ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

Διαβάστε επίσης: