Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας από τον Δ. Ελασσόνας

Ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας από τον Δ. Ελασσόνας

Ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας από τον Δ. Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας   ενδιαφέρεται να  αναθέσει  εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στις παρακάτω  δημοτικές ενότητες, «Δ.Ε. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ,   Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ ΔΕ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ, Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΔΕ  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, Δ.Ε. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ» προκειμένου να προστατευτούν από τις πυρκαγιές και να είναι εφικτή η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2018.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να γίνει ισοπέδωση με διαμορφωτήρα γαιών καθώς και ο καθαρισμός και η διαμόρφωση χαντακιών σε σημεία που είναι κατεστραμμένα ή που χρήζουν καθαρισμό ή όπου απαιτηθεί.

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές τους, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6/2018 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν  δίπλωμα και  άδεια μηχανήματος.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Οι  προσφορές μπορούν να δοθούν για μια δημοτική ενότητα είτε για περισσότερες είτε  για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων,   αρκεί να τηρείται το κριτήριο της τεχνικής επάρκειας των αντίστοιχων διπλωμάτων και άδεια χρήσης μηχανήματος ανά δημοτική ενότητα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Διαβάστε επίσης: