Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » 12 προσλήψεις στο Δήμο Τεμπών
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

12 προσλήψεις στο Δήμο Τεμπών

12 προσλήψεις στο Δήμο Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ύστερα από την υπ’ αριθ. 118/2018 απόφαση του Δ.Σ. ,η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 8877/85787/20-6-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας και χρονική περίοδο: 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού πουπροβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 . (δίνετε από την υπηρεσία )
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο στα γραφεία του Δήμου Τεμπών (Δ/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50410) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Δήμητρα Παπαδημητρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00π.μ-13:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών δηλαδή από 22/6/2018 έως και 26/06/2018 από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Τύπος Πράξης Προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Λάρισας
Έντυπα -

Διαβάστε επίσης: