Θέσεις εργασίας » Προσλήψεις για την Μαθητική Κατασκήνωση Πλαταμώνα
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις για την Μαθητική Κατασκήνωση Πλαταμώνα

Προσλήψεις για την Μαθητική Κατασκήνωση Πλαταμώνα

Η Ε.Μ.Κ.Φ. Νομού Λάρισας ανακοινώνει πως για τις ανάγκες λειτουργίας της Μ.Κ. Πλαταμώνα θέρους 2018 θα προσλάβει για 1 μήνα:
• Μία/ένα(1)/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ/ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΔΕ) Απόφοιτος/η ή τελειόφοιτος/η σχολής
Μαγείρων και ελλείψει αυτών Υ.Ε. με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
• Μία/ένα(1) ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΣΣΑ/ (YE) Υ.Ε. με εμπειρία στην ειδικότητα που να
αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
Ενός (1) ΕΡΓΑΤΗ/ΤΙΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WC (ΥΕ) Χωρίς τυπικά προσόντα
• Δύο (2) ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (ΥΕ)
• Ένα(2) ΦΥΛΑΚΩΝ (ΥΕ) Χωρίς τυπικά προσόντα
• Δύο(2) ΛΑΤΖΕΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ (ΥΕ) Χωρίς τυπικά προσόντα
• Μία(1) ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ/Α (ΥΕ) Χωρίς τυπικά προσόντα
• Ενός (1) ΙΑΤΡΟΥ (ΠΕ) με πτυχίο Ιατρικής Σχολής ημεδαπής ή εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ & άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Μία(1) ΝΟΣΟΚΟΜΑ(ΤΕ) Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή διετούς Επαγγελματικής Σχολής Δ.Ε.& άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3812/2009.

Για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:
1. – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσεως.
3. – Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
4. -Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από

Τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3051/2002
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη πολυτεκνίας και αριθμού παιδιών.
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών(όπου χρειάζεται).
3. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ με το χρονικό διάστημα ανεργίας.
4. Βεβαίωση εμπειρίας σε παρόμοια θέση
5. Βεβαίωση υγείας (εφόσον επιλεγούν).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στα Γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας (Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2 -2ος όροφος) από 21/06/2018 μέχρι 28/06/2018 ωράριο εργασίας δημοσίων υπηρεσιών αυτοπροσώπως και όχι ταχυδρομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας στον κ. Χατζή Δημήτριο, τηλ. 2410251413.

Διαβάστε επίσης: