Εκπαίδευση » Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ οικείων και άλλων τμημάτων, των ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92).

Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

  • Τo Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο.
  • To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, ένα (1) μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο.
  • Το Γ’ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Η διεξαγωγή των μαθημάτων του ΠΜΣ γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο (Κτίριο Ματσάγγου), τις μέρες Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή και  Σάββατο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς  πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα (3ο)  εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα στο ΠΜΣ είναι 2950€ και καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:

20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα:

  • Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
  • Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλη Ε.Π. του  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, άλλων Τμημάτων των δύο Ιδρυμάτων όπως και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Να παρέχει γνώσεις σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
  • Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις εφαρμογής κλασικών  (γραμμικών) αλλά και νεότερων (μη γραμμικών) μεθοδολογιών ποσοτικής προσέγγισης στη διενέργεια προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μέσω χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα είναι σε θέση να

απασχοληθούν σε διάφορους οικονομικούς κλάδους με κυρίαρχο τον χρηματοοικονομικό ασκώντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτική.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων σε κλάδους απασχόλησης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες), Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως επίσης σε τομείς: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Real Estate, Τουρισμός, Υγεία,  Άμυνα, Ναυτιλία, Εταιρίες χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένες Εταιρίες Ανάλυσης Δεδομένων.

2018 +Σ_Η+ψ_Δ+- +ι+ε+μ +θ+¦+¦+¬+_+¬+-+¦+¦+χ +ο_Ζ_Δ+¦+¦+χ - +π_Β+_+-+-_Ε+¬+¬+¦+¦+¬+_+¬+-+¦+¦+φ_Γ +ι_Β+¬+-+¬+φ_Ι+_+¦_Γ-1

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση  αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Η Επιτροπή  Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των  επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://econophysics.uth.gr

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/6/2018-24/8/2018

Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα

28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8), 38333, Βόλος

Τηλ. γραμματείας: 2421006349, Φαξ: 2421006348

e-mail: secpost-econophysics@uth.gr

*Οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά αποκλειστικά στη διεύθυνση της Γραμματείας__

  • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
  • Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα.
  • Το μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο

Για περισσότερες πληροφορίες (απαραίτητα δικαιολογητικά, τρόπο υποβολής

δικαιολογητικών, αξιολόγηση υποψηφίων κ.λπ.) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :

http://econophysics.uth.gr

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 28ης Οκτωβρίου 78,

(Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8), 38333, Βόλος,

e-mail: secpost-econophysics@uth.gr

τηλ. 2421006349, φαξ 2421006348,

Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ,

Θεόδωρος Καρακασίδης

Αναπλ. Καθηγητής, Εφαρμοσμένης Φυσικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Διαβάστε επίσης: