Οικονομία » Ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η ΔΥΕΚΟ συμμετέχει ως Εθνικός Εταίρος στο πρόγραμμα Innoventer – Καινοτόμος Επαγγελματική Κατάρτιση (Interreg V-B, Πρόγραμμα Βαλκανικής Μεσογείου), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός Πλαισίου μάθησης για την προώθηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών. Βασική ιδέα του έργου είναι η καθιέρωση της κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσανατολισμένη στον επαγγελματικό προσανατολισμό για τους επιχειρηματίες των ΜΜΕ ώστε να καινοτομούν οι ίδιοι, ενώ ταυτόχρονα να απασχολούν μειονεκτούντα, κοινωνικά και οικονομικά άτομα ως εργαζομένους.

ΔΥΕΚΟ

Η ΔΥΕΚΟ, φορέας Κοινωνικής Οικονομίας και Εθνικός εταίρος του έργου Interreg Balkan Med INNOVENTER οργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση στη Λάρισα την Τετάρτη 9 Μαΐου που απευθυνόταν στους τοπικούς παράγοντες και εταίρους  του έργου Το INNOVENTER υποστηρίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν καινοτόμο χαρακτήρα. Η εκδήλωση αποτέλεσε για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς μία σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών, δικτύωσης και περαιτέρω αξιοποίησης. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις στη Θεσσαλία καθώς και σε άλλες περιφέρειες

Επίσης ακολούθησε  την Τετάρτη  9 Μαΐου στην Λάρισα  συνάντηση  με  μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτές που ενημερώθηκαν σε θέματα του  τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας .

Διαβάστε επίσης: