Εκπαίδευση » Χρ. Παλάτος: «Το ΠΥΣΔΕ λειτούργησε με απόλυτη νομιμότητα»

Χρ. Παλάτος: «Το ΠΥΣΔΕ λειτούργησε με απόλυτη νομιμότητα»

Χρ. Παλάτος: «Το ΠΥΣΔΕ λειτούργησε με απόλυτη νομιμότητα»

Ο κ. Χρήστος Παλάτος, αντιπρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Λάρισας, ενημερώνει τους καθηγητές, επισημαίνοντας:

«Ολοκληρώθηκαν σήμερα , έπειτα από την εξέταση των αιτήσεων-ενστάσεων, οι υπηρεσιακές μεταβολές στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας. Με ολοκληρωμένη την εικόνα από τις διαδικασίες, έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:

α) Προσδιορίσθηκαν 60 οργανικά κενά

β)Χαρακτηρίστηκαν 269 υπεράριθμοι καθηγητές

γ)Είχαμε 107 καθηγητές στην διάθεση

δ) Συνταξιοδοτήθηκαν και αποχωρούν 31.8.2018, 27 καθηγητές.

Με βάση τις αποφάσεις, έγινε πρόταση για 70 τοποθετήσεις καθηγητών/τριων σε νέες οργανικές θέσεις, είχαμε άρση υπεραριθμίας σε 20 καθηγητές/τριες, 16 τοποθετήσεις από διάθεση και 9 τοποθετήσεις από μετάθεση. Παραμένουν ακάλυπτα 16 οργανικά κενά: 4 ΠΕ02, 6 ΠΕ04.04, 1 ΠΕ04.04 ή ΠΕ04.05, 1 ΠΕ90, 1 ΤΕ01.19, 3 κενά σε ΣΜΕΑΕ.

Η διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών στηρίχθηκε στην κείμενη νομοθεσία, όπως προβλέπεται με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο (φέτος η υπ’ αριθμ. 27069/Ε2/15.02.2018 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ), τον προσδιορισμό των κενών – πλεονασμάτων με την έκδοση των πινάκων Α, Β, Γ, τη διαπίστωση και ρύθμιση υπεραριθμιών, την τοποθέτηση σε οργανικά κενά κλπ.

Τα στοιχεία των Σχολείων που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτά που προβλέπεται να ισχύσουν «…κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους …» όπως ρητώς αναφέρει η παραπάνω εγκύκλιος,όπως στάλθηκαν από τα σχολεία και όπως προβλέπεται στο  άρθρο 4 Π.Δ. 50/96, ΦΕΚ τ. Α 45/08-03-1996 . Το ΠΥΣΔΕ κατά πλειοψηφία δέχθηκε τους πίνακες , προέβη  στον έλεγχο και τους τροποποίησε έχοντας εντολή με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 63971/Ε2 /23-04-2018 – λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αναθέσεις μαθημάτων στους ενοποιημένους κλάδους- και το άρθρο 14 Π.Δ. 50/96, ΦΕΚ τ. Α 45/08-03-1996 και το άρθρο 12 Π.Δ. 100/97, ΦΕΚ τ. Α 94/22-05-1997.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι είχαμε ελάχιστες ενστάσεις. Ενστάσεις που εξετάσθηκαν όλες και αντίστοιχα ικανοποιήθηκαν (φαίνεται στους πίνακες που ανακοινώθηκαν με τα κενά-ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ) και άλλες που απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες.

Με βάση τα παραπάνω το ΠΥΣΔΕ Λάρισας λειτούργησε με απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια και αντιμετώπισε όλους τους συναδέλφους με σεβασμό».

Διαβάστε επίσης: