Θέσεις εργασίας » 5 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

5 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

5 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

Οι θέσεις αφορούν τεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 314/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:63ΣΗΩΗ9- 3Φ2), και την αριθμ. πρωτ.1337/73239/29.05.2018 (ΑΔΑ:Ω8ΒΟΟΡ10-Δ92) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει το κάτωθι προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα:

2 Χειριστές διαμορφωτή γαιών ( Grader ) ( Άδεια χειριστού : Α΄ ΟΜΑΔΑΣ – 3 ης Ειδικότητας 3.5 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 )
3 Χειριστές Εκσκαφέα – Φορτωτή ( JCB ) ( Άδεια χειριστού : Α΄ ΟΜΑΔΑΣ – 1 ης Ειδικότητας 1.3 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 )
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 ( χορηγείται από την υπηρεσία)
Υπεύθυνη δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την υπηρεσία)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Τους απαραίτητους τίτλους σπουδών.
Τις αντίστοιχες ανά ειδικότητα άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων με τις αντίστοιχες άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (από 31/05/2018 μέχρι και 4/06/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: