Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Τεμπών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Τεμπών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Τεμπών

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 01.06.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ του έτους 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εκθέσεων οικον. Κατ. Α’ τριμ. 2018 Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
2. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
3. Διαγραφές ποσών Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
4. Επί αιτήματος Ιωάννου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
6. Επί αποφ. ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
7. Περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι / Πρόσκληση Ι Εισηγητής: Τεχν. Υπηρ. /Τσεργάς
8. Περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι / Πρόσκληση ΙΙ Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Π.Θ. για την εκτέλεση έργων (από θεομηνία) Εισηγητής: Δήμαρχος Κολλάτος Κων.
10. Καθορισμός αριθμού Ασκούμενων Σπουδαστών (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ) Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
11. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
12. Κανονισμός Λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

Διαβάστε επίσης: