Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO)
EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO)

Ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων- General Data Protection Regulation, GDPR)  που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Απριλίου 2016 τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και κάθε Δημόσια αρχή, επιχείρηση, φορέας που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως στις σχετικές απαιτήσεις σε σχέση με το χειρισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Έτσι, κάθε δημόσια και ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμός υποχρεούται να καθορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Data Protection officer (DPO).

Το πρόγραμμα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Data Protection officer (DPO) του Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συνολικής διάρκειας 40 ωρών, απευθύνεται σε στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO :

  • Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Λογιστές
  • Διοικητικά Στελέχη
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων
  • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών
  • Στελέχη Δημοσίου φορέα που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
  • Και όσοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το κανονιστικό πλαίσιο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων

kainotomia1

Σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 του Κανονισμού: οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους.

Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες αρχές.

Για το λόγο αυτό η εφαρμογή του Κανονισμού είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε, σύμφωνα με το με το άρθρο 10 του Κανονισμού:  θα πρέπει να διασφαλίζεται συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση.

Η μη συμμόρφωση στον  Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων- General Data Protection Regulation, GDPR ) σύμφωνα με την παράγραφο 2 , επιφέρει πρόστιμα έως 20.000.000 € ή σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

Στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση  και ανάλυση του Γενικού πλαισίου και των βασικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται να έχει το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης “Certified Data Protection Officer”, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.