Θεσσαλία » Εκ περιτροπής κυκλοφορία στη Π.Ε.Ο Λάρισας- Βόλου

Εκ περιτροπής κυκλοφορία στη Π.Ε.Ο Λάρισας- Βόλου

Εκ περιτροπής κυκλοφορία στη Π.Ε.Ο Λάρισας- Βόλου

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας ανακοινώνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων συντήρησης στη Π.Ε.Ο Λάρισας- Βόλου. Αναλυτικά αναφέρεται:

«1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου, με τμηματική κατάληψη της μίας λωρίδας κυκλοφορίας της οδού και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, έως τη Χ/Θ 32+900 όρια με Π.Ε. Μαγνησίας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. (3) σχετικής απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για χρονικό διάστημα από 25-04-2018 έως και 26-04-2018, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του ασφαλτικού τάπητα.
2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
4. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε πριν τη δύση του ηλίου η οδός να παραδίδεται ανεμπόδιστα σε κυκλοφορία.

5. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ” όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.

6. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

7. Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

8. Ο ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

9. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

10. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.-»