Θεσσαλία » Συν 700 εκατ. από το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017

Συν 700 εκατ. από το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συν 700 εκατ. από το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Του Πάνου Γαρουφαλιά

Σήμερα το απόγευμα παρουσιάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο απολογισμός του 2017 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από τον Κώστα Αγοραστό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού «έκρηξη» πιστώσεων παρουσιάζεται  από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 500%. Από το νέο ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα λάβει συνολικά άλλα 700 εκ. ευρώ εκ των οποίων θα πάνε 12 εκ. ευρώ σε αγροτικά προγράμματα, 90 εκ. από Ταμείο Συνοχής θα δοθούν σε διαχείριση απορριμμάτων και βιολογικούς καθαρισμούς και ένα ακόμη σημαντικό ποσό σε τομεακά προγράμματα. Από την άλλη η Περιφέρεια φαίνεται να πετυχαίνει σημαντική μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 59% με λιγότερο προσωπικό το οποίο έχει περισσότερες αρμοδιότητες και προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το 2017 εντάσσονται ενέργειες και δράσεις, που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Διακρίνεται σε 2 σκέλη:

- το εθνικό σκέλος, που αποτελείται από αμιγώς εθνικές χρηματοδοτήσεις, και

- το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

ΠΕΠ 2014-2020

Τα έργα για το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Κατά τη διάρκεια του 2017 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκε:

- Εθνικό Σκέλος – Πιστώσεις 2017 : 47.998.000,00 €. Παρατηρούμε μία εκτόξευση του ορίου πληρωμών στο εθνικό ΠΔΕ η οποία εγγίζει το 500% (9,5 εκ € σε 48 εκ. €).

Η μερίδα του λέοντος του εθνικού ΠΔΕ 44% διατίθεται για «Επαναλαμβανόμενες δράσεις», δηλαδή κυρίως έργα τακτικών συντηρήσεων, αποκαταστάσεων, αποχιονισμών.

26% περιλαμβάνει τα έργα του ΠΔΕ Κτιριακά, γεωργίας, ύδρευσης αποχέτευσης συγκοινωνίες κλπ.

Το 16% είναι έργα αποκαταστάσεων υποδομών από θεομηνίες και το 7% έργα αθλητικά.

Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται σε αποπληρωμές παλαιών έργων (Πίνδος κλπ) καθώς και σε εκπόνηση μελετών.

Το σύνολο των έργων – δράσεων που ενέταξε, υλοποιεί, συνεχίζει και ολοκληρώνει η αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας από όλα τα χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι 1869, συνολικού προϋπολογισμού 1.947.335.506,01.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει έργα ανά Τομέα κατά τη χρονική περίοδο 2011 – 2017 και έχουν ως εξής:


ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ 165 203.768.975,22 €
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 111 169.995.572,08
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

8

791.135€
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 

76

40.297.486,97
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ-ΣΜΑ

 

 

7

19.013.187,84 €
ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

 

 

27

244.138.148,56€
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

88

109.499.422,93€
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 933 985.201.420,97 €
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

108

55.578.376,66 €
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 122 77.450.094,55
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 92 234.125.075,18
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 34 31.532.880,03

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών Περιβάλλοντος Αειφόρου ανάπτυξης

Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΘ) έχουν εκχωρηθεί προς διαχείριση με την με αρ. Οικ. 3848/18.03.15 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Οικ. 10383/12.09.16 (ΦΕΚ Τεύχος Β’, Αρ. Φύλλου 2891/12.09.16) όμοια Απόφαση, πόροι προς διαχείριση ύψους 87.504.07,65 € Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (Ταμείου Συνοχής) στους τομείς διαχείρισης Αστικών Λυμάτων και Οικιακών Απορριμμάτων.

Αστικά Λύματα:

- Στο πλαίσιο Πρόσκλησης που εκδόθηκε το 2016 εντάχθηκαν εντός του 2017 δύο (2) τμηματοποιημένες (phasing) Πράξεις Αστικών Λυμάτων Προϋπολογισμού 7,8 εκ. € Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης. (μία ακόμα Πράξη είχε ενταχθεί το 12ο/2016)

- Το 2017 εκδόθηκε δεύτερη Πρόσκληση προϋπολογισμού 33,6 εκ. € η οποία αφορούσε την υλοποίηση νέων έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους εναπομείναντες προς κάλυψη στην Περιφέρεια Θεσσαλία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) έξι (6) οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (2.000-15.000 ι.κ.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το σύνολο των αντίστοιχων έργων, Προϋπολογισμού 44,6 εκ. € Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ μετά από έγκριση υπερδέσμευσης του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά τις εντάξεις αυτές, το σύνολο των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας στη Θεσσαλία που δεν είχαν προσαρμοστεί με τους όρους της Οδηγίας, καλύφθηκε χρηματοδοτικά, εκτός 1 οικισμού για τον οποίο προχωρά η χρηματοδότηση της Μελέτης Ωρίμανσης του έργου του.

Οικιακά Απορρίμματα:

Εκδόθηκε Πρόσκληση με αντικείμενο Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων που περιλαμβάνονται στις δράσεις Α’ Προτεραιότητας του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και ειδικότερα Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Προϋπολογισμού 44,2 εκ. €. Στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης υποβλήθηκαν τρία έργα και συγκεκριμένα η ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας, η ΜΕΑ Μαγνησίας και ο ΣΜΑ Δήμου Τρικκαίων. Η αξιολόγηση των υπόψη έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ 2014 – 2020)

Εγκρίθηκε στις 11/12/2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € (4,7 δις € κοινοτική συμμετοχή), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις €. Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και η κοινωνική συνοχή.

Προβλέπεται η εκχώρηση πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες (οι πόροι που θα εκχωρηθούν ανέρχονται στο 37% του ΠΑΑ).

Απολογιστικά στοιχεία έτους 2013-2014-2015-2016-2017:

Στο σκέλος των εσόδων το ποσό ανέρχεται στα 131.397.943,97 ευρώ, από τα οποία τα 37.713.460,93 ευρώ αφορούν έσοδα για πληρωμές δαπανών εκτέλεσης έργων μέσω Π.Τ.Α και τα 10.642.448,00 ευρώ αφορούν έσοδα για πληρωμές δαπανών του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στο σκέλος των εξόδων το ποσό ανέρχεται στα 95.675.102,82 ευρώ από τα οποία τα 37.713.460,93 ευρώ αφορούν πληρωμές δαπανών εκτέλεσης έργων μέσω Π.Τ.Α και τα 5.956.634,93 ευρώ αφορούν πληρωμές δαπανών του Αναπτυξιακού Νόμου.

Οι λειτουργικές δαπάνες από το ύψος των 14.524.573,00 κατά το έτος 2010, το 2017 ανήλθαν μόλις στα 5.966.117,12 μείωση δηλαδή σε σχέση με το 2010, 59% περίπου και παρατηρείται μια συνεχή μείωση αφού γίνεται μεγάλη προσπάθεια συγκράτησης των εν λόγω δαπανών.

Το ταμειακό αδιάθετο υπόλοιπο έχει υπολογιστεί στο ποσό των 35.722.841,15 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 4.685.813,00 ευρώ αφορά σε υπόλοιπο των εσόδων για δαπάνες του Αναπτυξιακού Νόμου και η διαφορά δηλαδή το ποσό των 31.037.028,08 ευρώ έχει προέλθει από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών όψεως μετά από την αφαίρεση δεσμευμένων ποσών, ανεξόφλητων επιταγών, εκκρεμών ενταλμάτων, παρακρατηθέντων ποσών από πάσης φύσεως πληρωμές οι οποίες θα αποδοθούν στην Εφορία, ή στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο θεωρείται σημαντική πηγή για την άμεση εκκίνηση της δραστηριότητας της Περιφέρειας στο νέο έτος και στη συγκεκριμένη περίπτωση καλύπτει όλες τις εναπομείνασες ανεξόφλητες υποχρεώσεις του 2016.

ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET