Οικονομία » Χρονιά Σημαντικών Εξελίξεων για την Τράπεζα Πειραιώς

Χρονιά Σημαντικών Εξελίξεων για την Τράπεζα Πειραιώς

Χρονιά Σημαντικών Εξελίξεων για την Τράπεζα Πειραιώς

Στα €982 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των €908 εκατ. το 2016, ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων, της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% στα €1.008 εκατ. το 2017, έναντι €960 εκατ. το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Επίτευξη Στόχων NPE και NPL, Ενίσχυση Kάλυψης από Προβλέψεις

·         Μείωση NPE κατά €3,0 δισ., NPL κατά €3,7 δισ. σε ετήσια βάση

·         Δείκτες κάλυψης στο 52% (ΝPE) και 83% (NPL) αντιστοίχως μετά την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9

·         Εννέα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης NPE/NPL

·         Σε εξέλιξη πρωτοβουλίες μη οργανικών λύσεων μείωσης ρίσκου του ισολογισμού

Βελτίωση του Προφίλ Ρευστότητας και Διαφοροποίηση των Πηγών Χρηματοδότησης

·         Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα €2,7 δισ. το 2ο εξάμ.2017 στα €41 δισ.

·         Μείωση της χρηματοδότησης ELA <€2δισ. σήμερα. Σε τροχιά απεξάρτησης μέχρι το 3ο τρίμ. 2018

·         Σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα

Εντατικοποίηση των Ενεργειών Μείωσης Κόστους και Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας

·         Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 6% ετησίως στην Ελλάδα

·         Βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% στην Ελλάδα

·         Κέρδη προ φόρων & προβλέψεων αυξημένα κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα

 

Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης

·         Δείκτης CET-1 στο 15,4% (IFRS9 1 Ιαν.18 pro-forma για αποεπενδύσεις)

·         Δείκτης CET-1 υψηλότερα συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης SREP

 

Ενδυνάμωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νέα Εκτελεστική Ομάδα

·         Συνεχής προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης

·         Ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης

·         Μετασχηματισμός της εταιρικής κουλτούρας, με βάση την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια

·         Νέα διοικητική δομή

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017