Οικονομία » Προετοιμασία υποψηφίων για τον 26ο Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Προετοιμασία υποψηφίων για τον 26ο Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Προετοιμασία υποψηφίων για τον 26ο Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ οργανώνει το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Υποψηφίων για τον 26ο Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Δηλώσεις μέχρι 24 Νοεμβρίου, έναρξη προγράμματος τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ιδρύθηκε το 1983 Στόχος του νομοθέτη αρχικά ήτανε η ΕΣΔΔΑ να αποτελέσει μια παραγωγική σχολή στελεχών για τη Δημόσια Διοίκηση μέσω της παροχής εκπαίδευσης διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από εκείνη που παρέχουν τα κάθε μορφής Ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης παιδείας. Η Γαλλική ΕΝΑ (École nationale d’administration) αποτέλεσε πρότυπο και πηγή έμπνευσης για την ΕΣΔΔΑ.

Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΣΔΔΑ λειτουργεί με βάση ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης μέσω της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας, της εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και της ανάπτυξης ενός διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και αρχών. Το πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. εξοικειώνει τους σπουδαστές με τις σύγχρονες μεθόδους άσκησης δημόσιας πολιτικής και μάνατζμεντ. Ακόμα, διευρύνει τους ορίζοντες των μελλοντικών στελεχών στο θέμα της λειτουργίας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και εντός του πλαισίου λειτουργίας της ευρωπαϊκής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης διενεργείται διαγωνισμός. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200). Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).

∆ικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.∆.∆. έχουν κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δηµόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό στάδιο.

Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε δύο μαθήματα. Βάσει προκήρυξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

  1. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
  2. Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική
  3. Γνώσεις και Δεξιότητες

Το δεύτερο στάδιο διενεργείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία των υποψηφίων. Η γραπτή δοκιμασία πραγματοποιείται με την ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών.

Ο φάκελος με ένα επίκαιρο θέμα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με: Νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα για ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, πχ. για το κράτος και τις λειτουργίες του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗ