Αρχική » Άρθρα » ΙΚΕ: Μια ΕΠΕ σαν ΟΕ…*

ΙΚΕ: Μια ΕΠΕ σαν ΟΕ…*

ΙΚΕ: Μια ΕΠΕ σαν ΟΕ…*

* Γράφει ο Αριστείδης Οντούλης

Η ΙΚΕ θεσπίστηκε στην ελληνική νομοθεσία το 2012. Εδώ παρουσιάζεται μια σύνοψη της ΙΚΕ και παρατίθενται λόγοι για την επιλογή της:

Με το Νόμο 4072/2012, εισήχθη στην Ελλάδα η μορφή νομικού προσώπου ΙΚΕ, ήτοι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, ενώ έναν χρόνο πιο πριν, με το Νόμο 4019/2011 θεσπίστηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Πλέον η ΙΚΕ έχει ηλικία πέντε περίπου ετών και κέρδισε ένα καλό ποσοστό στο σύνολο των εταιριών της χώρας μας. Αποτελεί μία από τις πλέον προτιμητέες μορφές εταιριών, κυρίως λόγω της υποχρέωσης για ασφάλιση μόνο του διαχειριστή της.

Ήδη είναι γνωστό ότι η ΙΚΕ πήρε στοιχεία της προσωπικής εταιρίας, αλλά και της κεφαλαιουχικής, στοχεύοντας να υποκαταστήσει τόσο την ΕΠΕ όσο και τις ΟΕ, ΕΕ.

Και όντως η ΙΚΕ μπορεί να κινηθεί αρκετά άνετα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η ΙΚΕ προστατεύει τον εταίρο, ο οποίος δεν εγγυάται με την προσωπική του περιουσία, όπως συμβαίνει π.χ. στην ομόρρυθμη εταιρία, την κατ’ εξοχήν προσωπική εταιρία. Στην ΙΚΕ, όπως και στην ΕΠΕ αλλά και στην ΑΕ, οι μέτοχοι, εγγυώνται μέχρι της εισφοράς τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Φυσικά οι εισφορές δεν είναι μόνο κεφαλαιακές, όπως στην ΕΠΕ, αλλά μπορεί να είναι και άλλης μορφής, όπως εγγυήσεις προς τρίτους για λογαριασμό της εταιρίας ή εργασία. Μέχρι το 2012 και της θέσπιση της ΙΚΕ δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα σε κεφαλαιουχική εταιρία.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που προτιμάται μία ΙΚΕ έναντι κάποιας άλλης μορφής εταιρίας. Ο λόγος που η ΙΚΕ είναι η πλέον αγαπημένη μορφή εταιρίας όπως τον έχει αφουγκραστεί ο συντάκτης του κειμένου αυτού, είναι η υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του διαχειριστή μόνο. Δηλαδή μόνο ο διαχειριστής θα χρειαστεί να πληρώσει εισφορές ΕΦΚΑ μη μισθωτών. Σε μία ΟΕ, όλοι οι εταίροι είναι υπόχρεοι στην ασφάλιση.

Όσοι δεν σκέφτονται την ΙΚΕ για το προηγούμενο επιχείρημα, τότε σκέφτονται την ΙΚΕ λόγω της δυνατότητάς της να συστήνεται με κεφάλαιο ακόμη και με 1€. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι το ελάχιστο κεφάλαιο που υποχρεωτικά έπρεπε να έχει μια εταιρία ΕΠΕ, έπαψε να ισχύει. Για το λόγο αυτό, δεν τίθεται λόγος σύγκρισης ελάχιστου κεφαλαίου για την επιλογή της μίας μορφής έναντι της άλλης.

Εξαίρεση από το ελάχιστο κεφάλαιο είναι η περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή ΙΚΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 146.735€ (Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017).

Η ΙΚΕ επίσης έχει ίδια όργανα με την ΕΠΕ για την διοίκηση και λήψη αποφάσεων, ωστόσο στην ΕΠΕ απαιτείται διπλή πλειοψηφία για τις Γενικές Συνελεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι για να περάσει μία απόφαση και να εγκριθεί από τη διοίκηση της ΕΠΕ, πρέπει να υπάρχει τόσο πλειοψηφία στα πρόσωπα, όσο και πλειοψηφία στα εταιρικά μερίδια που αποτελούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Φυσικά για την ΕΠΕ, υπάρχουν και μεγάλα κόστη για την εταιρία. Τα κόστη αυτά απορρέουν από τη συμβολαιογραφική πράξη που απαιτείται για τη σύσταση της εταιρίας, τη στιγμή που στην ΙΚΕ αυτό είναι υποχρεωτικό μόνο σε περίπτωση που ορίζεται ρητά από διάταξη νόμου, όπως την εισφορά περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρική αυτή μορφή δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ, ως εκ τούτου το κόστος δημοσίευσης Ισολογισμών και λοιπών καταστάσεων είναι πολύ μικρότερο και οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις γίνονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατά τα λοιπά, η ΙΚΕ αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη κεφαλαιουχική εταιρία. Φορολογείται δηλαδή σαν την ΕΠΕ, με το ποσοστό αυτό σήμερα να βρίσκεται στο 29%, ενώ ο συντελεστής φορολογίας ανέρχεται στο 15% στη διανομή κερδών.

Η ΙΚΕ υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, ή αλλιώς διπλογραφικά και τηρεί βιβλίο εταίρων, ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων.

Η ΙΚΕ μπορεί να έχει εταίρους και κατοίκους της ΕΕ, οπότε και προβλέπεται η σύνταξη του καταστατικού και σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση της Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, συστήνεται καλή μελέτη προτού προβεί κανείς στην υιοθέτηση της εταιρικής μορφής. Η φορολογία, όπως και να έχει διαμορφωθεί ως τώρα, η γραφειοκρατία και το κόστος διαχείρισης, πρέπει να επιβάλουν την επιλογή αυτής της εταιρικής μορφής και όχι λόγοι ευϋποληψίας ή κύρους να υποδεικνύουν την μορφή που θα πάρει μία εταιρία.

Info:

«Ισολογισμός» – Αριστείδης Οντούλης – Παπακυριαζή 33, Λάρισα
τηλ. 2410 259 896,
info@isologismo.gr, www.isologismo.gr

Επιστροφή επάνω