Εκπαίδευση » Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η με αριθμ. πρωτ. 41844 Φ.300.1/28-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21) συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Διαβάστε επίσης: