Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για «Λογιστική και Ελεγκτική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για «Λογιστική και Ελεγκτική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για «Λογιστική και Ελεγκτική»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει για το ακαδ. έτος 2017-18 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Συνολικά οι υποψήφιοι θα παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα. To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και το Β’ εξάμηνο περιλαμβά-νει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα καθώς ένα (1) μάθημα επιλογής. Για το 4ο μάθημα δί-νεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα (4) μαθήματα. Επίσης το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικό σεμιναριακό μάθημα (Μεθοδολογία Έρευνας). Η διάρκεια του μαθήματος είναι τρίωρη (3) και του σεμιναρίου δίωρη (2). Σε κάθε εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν επίσης πρακτικές ασκήσεις από Επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές

Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα
3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα στο ΠΜΣ είναι 3500€ και καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό
του προγράμματος ως εξής:

20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα:

• Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
• Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας

Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο. Κάθε μάθημα ενός εξαμήνου θα πραγματοποιείται με παρακολούθηση διαλέξεων δια ζώσης. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
θα πραγματοποιούνται από δύο έως πέντε μαθήματα. Μπορεί όμως κάποιο μάθημα να διδαχθεί συγκεντρωτικά σε μικρότερη χρονική περίοδο του ενός εξαμήνου (π.χ. 12 ώρες/εβδομάδα).

Το 1ο εξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο και το 2ο εξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλη Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, άλλων Τμημάτων των δύο Ιδρυμάτων όπως και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων όπως Επαγγελματίες Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

• Εμβάθυνση στα αντικείμενα Λογιστική και Ελεγκτική σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
• Εμβάθυνση στις λογιστικές πρακτικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που υποχρεωτικά εναρμονίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις.
• Προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη.
• Εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://accaud.uth.gr

Περίοδος Υποβολής Αίτησης 27/3/2017-7/7/2017
Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα
28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8), 38333, Βόλος
Τηλ. γραμματείας: 2421006349
Φαξ: 2421006348
Οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά αποκλειστικά στη διεύθυνση της Γραμματείας

Διαβάστε επίσης: