Αρχική » Θέσεις εργασίας » Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΟΦΑΔΕΣ

Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Γκόβαρη Χρήστο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ζητείται προσωπικό για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του υποέργου.

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι από 1/7/2016 έως 31/08/2018. Η σύμβαση που θα υπογραφεί από το ΠΘ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης δύναται να παραταθούν και οι συμβάσεις των απασχολούμενων σε αυτή, εφόσον παραστεί ανάγκη για νέο φυσικό αντικείμενο.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιστροφή επάνω