Αρχική » Οικονομία » Eurobank: Καθαρά κέρδη 192 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Eurobank: Καθαρά κέρδη 192 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Eurobank: Καθαρά κέρδη 192 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Καθαρά κέρδη €85εκ. το Γ” τρίμηνο και €192εκ. στο εννεάμηνο του 2016 ανακοίνωσε η Eurobank.

Επίσης αυξήθηκαν έναντι του B΄ τριμήνου κατά 0,3% τα καθαρά έσοδα από τόκους σε €389εκ., καθώς και τα έσοδα από προμήθειες κατά 7,1% την ίδια περίοδο σε €76εκ.

Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 4,3% το Γ΄ τρίμηνο και κατά 24,9%1 το εννεάμηνο.

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα είναι μειωμένα κατά 70% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών είναι σε αρνητικό έδαφος για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, το Γ” τρίμηνο αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά €394εκ. και €1,9δισ. το εννεάμηνο, ενώ μειώθηκε η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα κατά €6,0δισ. από τον Ιούνιο έως σήμερα.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη της Eurobank διαμορφώθηκαν σε €85εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2016, από €46εκ. το Β΄ τρίμηνο και περιλαμβάνουν €55εκ. κέρδη από την πώληση της Eurolife ERB.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €389εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2016, από €388εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,3%, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,24%, από 2,19% το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 7,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €76εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2016, από €71εκ. το προηγούμενο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ). Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 44 μονάδες βάσης επί του συνόλου του ενεργητικού στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2016, έναντι 26 μονάδων βάσης το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €465εκ., ενώ τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €31εκ., έναντι €67εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016. Κατά συνέπεια, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 5,7% έναντι του Β΄ τριμήνου 2016 σε €497εκ. λόγω χαμηλότερων μη οργανικών εσόδων.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,5%1 σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €750εκ. το εννεάμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 4,4%1. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σε 49,8% το Γ΄ τρίμηνο 2016, από 55,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,3% το Γ΄ τρίμηνο 2016 και κατά 24,9%1 το εννεάμηνο 2016, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 39,9%1 σε ετήσια βάση σε €787εκ.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση επισφαλών απαιτήσεων, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν αρνητικά (-€28εκ.), ενώ τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 70% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 34,8% το Γ΄ τρίμηνο 2016, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις αυξήθηκε σε 65,5%, από 65,0% το Β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €191εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 1,9% επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €25εκ. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €83εκ., έναντι ζημιών €32εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας ενισχύθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, με τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) να ανέρχεται σε 17,4% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 13,8%, ενισχυμένος κατά 70 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2016.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €315εκ. στην Ελλάδα και κατά €394εκ. σε επίπεδο Ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2016, γεγονός που, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αντανακλά τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών  και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών προς το τραπεζικό σύστημα. Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος του Γ τριμήνου 2016, οι καταθέσεις των πελατών της Eurobank έχουν αυξηθεί κατά €1,9δισ.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €50,6δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε €26,4δισ. και €24,2δισ. αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 117,2%, από 119,9% στο τέλος του Β΄τριμήνου 2016.

 

Επιστροφή επάνω