Αρχική » Εκπαίδευση » Κατανομή 456 οργανικών θέσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κατανομή 456 οργανικών θέσεων

Κατανομή 456 οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των 456 οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΠ Φ.ΕΓΚΡ.10/308 Α/20548/1-8-2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. και κατανεμήθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18-05-2016 (ΦΕΚ 1411 τ.Β΄, ΑΔΑ: 6ΡΩΘ465ΦΘΕ-3ΛΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για το σχολικό έτος 2016-2017 στους εκπαιδευτικούς του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, κατά κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Επιστροφή επάνω