Πολιτισμός » Ακούραστος μελετητής και ερευνητής της ιστορίας

Ακούραστος μελετητής και ερευνητής της ιστορίας

Ακούραστος μελετητής και ερευνητής της ιστορίας

Στο Θεσσαλό μελετητή και ερευνητή της ιστορίας Θ. Νημά αναφέρεται ο Βίκτωρας Νέτας σε σχόλιό του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» (φύλλο 7-3-2016, σελ. 8), για τις τελευταίες εκδόσεις του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Ειδικότερα αναφέρει: «Ακούραστος μελετητής και ερευνητής της ιστορίας του τόπου του -των  Τρικάλων και ευρύτερα της Θεσσαλίας- ο αγαπητός φί­λος Θεόδωρος Αθ. Νημάς μού  έστειλε τρεις ενδιαφέρουσες εκδόσεις: α) Στέφανου Κ. Τζάνου «Ημερολόγιον  Βαλκανικών Πολέμων 1912-13», έκδοση της Φιλολογικής Ιστορικής Αρχαιολογικής Λαογραφικής Εταιρείας Θεσ­σαλίας. β) Τον 35ο τόμο «Τρικαλινά» (ετήσιο φιλολογικό, ιστορικό, λαογραφικό, λογοτε­χνικό, περιοδικό σύγγραμμα) που περιέχει τα πρακτικά του 10ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, στο οποίο έγιναν ιδιαίτερα ενδια­φέρουσες εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς και άλλους ερευνητές, γ) Τον 5ο τόμο του ετήσιου φιλολογικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού, περιοδικού συγγράμματος «Θεσσαλικά Μελετήματα», που επίσης περιέχει ενδιαφέρουσες μελέτες με τις οποίες φωτίζονται πολλές όψεις της ιστορικής πορείας της Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το «Ημερολόγιον Βαλκανικών Πολέμων», που κρατούσε σχολαστικά ο Θεσσαλός μαχητής Στέφανος Κων. Τζάνος, καταγράφοντας με λεπτομέρειες τις μάχες στις οποίες μετείχε, που κατέληξαν στην απελευθέρωση της Μακεδονίας και στον διπλασιασμό της Ελλάδας πριν από 103 χρό­νια. Τα γεγονότα των Βαλκανικών Πολέμων φωτίζονται με εκτενή και αναλυτικά σημειώ­ματα των φιλολόγων Θεόδωρου Αθ. Νημά και Πέτρου Α. Μπέσπαρη που επιμελήθηκαν την έκδοση. Σημειώνουν οι δύο επιμελητές στα προλεγόμενα της έκδοσης: «Για τη  διευκόλυν­ση των αναγνωστών προσθέσαμε εκτενή σχό­λια για πρόσωπα και  πράγματα. Η αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών και η τεκμηρίωσή τους κάθε άλλο παρά εύκολες ήταν, για ορι­σμένες δε περιπτώσεις η προσπάθειά μας απέβη       άκαρπη». Ο κόπος τους δεν πήγε χαμένος, γιατί χωρίς τα σχόλιά τους το «Ημερολόγιον» δεν θα ήταν εύκολο να διαβαστεί».