Οικονομία » Επίλεκτος: «Τρέχει» για τη μονάδα βιοαερίου

Επίλεκτος: «Τρέχει» για τη μονάδα βιοαερίου

Επίλεκτος: «Τρέχει» για τη μονάδα βιοαερίου

Εχει ήδη υπογραφή η σύμβαση χρηματοδότησης της μονάδας βιοαερίου, έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και οριστικοποιείται η υπογραφή των συμβάσεων προμήθειας μηχανημάτων και κατασκευής του έργου.

Υποχώρηση κύκλου εργασιών και διεύρυνση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων του παρουσίασε ο όμιλος Επίλεκτος ΕΠΙΛΚ -9,76% κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2016. Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τα 21,5 στα 17,57 εκατ. ευρώ, λόγω: α) των μειωμένων ποσοτήτων πώλησης (κυρίως εξαιτίας της μειωμένης στρεμματικής καλλιέργειας και της χαμηλότερης στρεμματικής απόδοσης σύσπορου βάμβακος, β) των μικρότερων τιμών πώλησης, γ) της απουσίας εμπορικών πωλήσεων βιοντίζελ. Το 69% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου και το 76% της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας κατευθύνθηκε στο εξωτερικό.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν από τα 2,148 στο 1,653 εκατ. ευρώ.

• Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων παρέμειναν σε θετικό έδαφος (203 χιλ. έναντι 725 χιλ. ευρώ).

• Τα προ φόρων αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα (-1,18 εκατ. από -811 χιλ.), όπως και τα καθαρά αποτελέσματα (-2,46 εκατ. από -1,05 εκατ. ευρώ).

• Η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα εμφάνισε αρνητικό ΕΒΙΤ 800 χιλ. ευρώ και ζημιογόνο προ φόρων αποτέλεσμα -1,81 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με τις κερδοφόρες επιδόσεις του ενεργειακού κλάδου (ΕΒΙΤ στο 1 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 635 χιλ. ευρώ).

Σε ότι αφορά τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης, η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι «στο πλαίσιο λοιπόν της επέκτασης του ομίλου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση χρηματοδότησης της εγκατάστασης σταθμού παραγωγής βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,25 MW στα Φάρσαλα, Λαρίσης, μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας Επίλεκτος ΕΠΙΛΚ -9,76% Βιοαέριο Φαρσάλων, της Τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA.

Έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και οριστικοποιείται η υπογραφή των συμβάσεων προμήθειας μηχανημάτων και κατασκευής του έργου που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης.

Μετά την καθυστέρηση λόγω του γενικού οικονομικού κλίματος της χώρας (capital controls κ.λπ.), ο όμιλος έχει εντείνει τις προσπάθειες οριστικοποίησης όλων των επιμέρους συμβάσεων, προκειμένου η έναρξη εργασιών να γίνει στο άμεσο μέλλον και να διατηρηθεί με τις μικρότερες δυνατές αποκλίσεις το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον όμιλο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή τόσο σε οικονομικούς όρους, όσο και σε περιβαλλοντικά οφέλη.

Η δραστηριότητα της εμπορίας βιοντίζελ, στην οποία συνεχίζει να δραστηριοποιείται ο όμιλος, εξαρτάται από την εκάστοτε κατανομή και έχει ήδη έχει υποβληθεί ο φάκελος για την κατανομή του έτους 2016. Αυτήν τη στιγμή γίνεται αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές των υπουργείων και αναμένονται τα αποτελέσματα των υποβληθεισών προσφορών.

Η διοίκηση εξακολουθεί να υποστηρίζει την κύρια δραστηριότητα της εταιρίας (κυρίως εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων) διατηρώντας θέσεις εργασίας».

ΠΗΓΗ