Οικονομία » Για την εξυπηρέτηση των λογιστών – φοροτεχνικών

Για την εξυπηρέτηση των λογιστών – φοροτεχνικών

Για την εξυπηρέτηση των λογιστών – φοροτεχνικών

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λογιστών – φοροτεχνικών και προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοποίηση τους στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβαση τους στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, το ΟΕΕ παρατείνει την προβλεπόμενη προθεσμία της 29/2/2016 μέχρι 15/3/2016 για την υποβολή της ΥΔ του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986του έτους 2016 στην οποία δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα του άρθρου 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε..