Θέσεις εργασίας » Θέσεις για φιλόλογους στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Θέσεις για φιλόλογους στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Θέσεις για φιλόλογους στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προτίθεται να απασχολήσει έως πέντε (5) συνεργάτες, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» να απασχολήσει έως δύο (2) συνεργάτες απόφοιτους τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής [κωδικοί θέσης 62Υ-001 & 62Υ-002] στο ακόλουθο παραδοτέο «Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στην πράξη» (Π3.3.1), στο πλαίσιο του οποίου θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση δεδομένων για την αξιολόγηση της Πράξης, τη μελέτη του υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο της Πράξης, την υλοποίηση μέρους της αξιολόγησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και ανάλογα με τις υποδείξεις του επικεφαλής της ομάδας αξιολόγησης του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της αξιολογικής έρευνας και χρήση: (α) ποιοτικών ερευνητικών τεχνικών συλλογής δεδομένων, κυρίως της ελεύθερης και ημιδομημένης συνέντευξης ή της ομάδας συζήτησης, (β) της Δόμησης Περιεχομένου και της Πρότυπης Δόμησης της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, (γ) της επισκόπησης, της ποσοτικής ανάλυσης ποιοτικού υλικού με την Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου και με το SPSS. Η απασχόληση αφορά σε έργο έως δύο (2) ανθρωπομήνες.

Επίσης, το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές [κωδικός θέσης 62Υ-003] στο ακόλουθο παραδοτέο «Δημιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: πολυμεσικός ηλεκτρονικός εγκυκλοπαιδικός οδηγός» (Π3.2.6), στο πλαίσιο του οποίου θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ειδικών λημμάτων για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, τη μελέτη της βιβλιογραφίας, την έρευνα και επιλογή κατάλληλου πολυμεσικού υλικού, καθώς και την επιλογή λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων. Η απασχόληση αφορά σε έργο έως έναν (1) ανθρωπομήνα.

Ακόμη, το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με διδακτορικές σπουδές

[κωδικός θέσης 62Υ-004] στο ίδιο με το παραπάνω παραδοτέο («Δημιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: πολυμεσικός ηλεκτρονικός εγκυκλοπαιδικός οδηγός», Π3.2.6), στο πλαίσιο του οποίου θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ειδικών λημμάτων για τις σχέσεις λογοτεχνικού και πρακτικού λόγου, τη μελέτη της βιβλιογραφίας, την έρευνα και επιλογή κατάλληλου πολυμεσικού υλικού, καθώς και την επιλογή λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων. Η απασχόληση αφορά σε έργο έως τρεις (3) ανθρωπομήνες.

Τέλος, το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές

[κωδικός θέσης 62Υ-005] στο ακόλουθο παραδοτέο «Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους χαρακτηριστικά για την ανάρτησή τους στη βάση» (Π3.2.4), στο πλαίσιο του οποίου γίνονται ψηφιακές διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας σε ψηφιακή μορφή, των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και η σήμανση και κατηγοριοποίησή τους για την ανάρτησή τους σε ειδική βάση δεδομένων. Η απασχόληση αφορά σε έργο έως οκτώ (8) ανθρωπομήνες.

Επισημαίνεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400,00 ευρώ. Προσοχή:

α) Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης, για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Επίσης, έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα ή η χρηματοδότησή του. β) Για την υπογραφή σύμβασης έργου στη συγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη υπέρβαση των μηνιαίων ορίων αμοιβών από παράλληλη απασχόληση σε άλλες συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ:

Οι συνεργάτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.

Α) Έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής (θέση με κωδικό 62 Υ-001):

Πτυχίο τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της διδασκαλίας
Διδακτορικό δίπλωμα ή υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή στον τομέα της παιδαγωγικής
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Συμμετοχή σε προγράμματα (από αναγνωρισμένους φορείς ή θεσμούς) με εργασία διανομής, συλλογής, ανάλυσης ερωτηματολογίων
Συμμετοχή σε προγράμματα (από αναγνωρισμένους φορείς ή θεσμούς) με εργασία την αξιολόγηση ποιοτικού υλικού με τη Δόμηση Περιεχομένου και την Πρότυπη Δόμηση της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου
Β) Έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας (θέση με κωδικό 62 Υ-002):

Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της διδασκαλίας
Διδακτορικό δίπλωμα ή υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή στο πεδίο της διδακτικής της νεοελληνικής γλώσσας.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Συμμετοχή σε προγράμματα (από αναγνωρισμένους φορείς ή θεσμούς) με εργασία την ποιοτική έρευνα με τη Δόμηση Περιεχομένου και την Πρότυπη Δόμηση της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου
Δημοσιεύσεις επιστημονικών κειμένων σχετικά με το περιεχόμενο σχολικών εγχειριδίων της νεοελληνικής γλώσσας ή/και λογοτεχνίας
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον).
Γ) Έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές (κωδικός θέσης 62Υ-003)

Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της διδακτικής της λογοτεχνίας με έμφαση στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της διδακτικής της λογοτεχνίας
Δημοσιεύσεις επιστημονικών κειμένων στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον) και της γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον)
Συμμετοχή σε προγράμματα σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών για τα μαθήματα γλώσσας ή/και λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Δ) Έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με διδακτορικές σπουδές (κωδικός θέσης 62Υ-004)

Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας
Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο μελέτης της νεοελληνικής ποίησης.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Διδακτική εμπειρία σε έδρα νεοελληνικών σπουδών.
Συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργίας ή/και διαμόρφωσης εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή για τη νεοελληνική λογοτεχνία.
Δημοσιεύσεις επιστημονικών κειμένων στο πεδίο μελέτης της νεοελληνικής ποίησης.
Δημοσίευση λημμάτων ή/και κειμένων εισαγωγικού χαρακτήρα για θέματα της νεοελληνικής ποίησης.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον) και μέτρια ή καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β1 ή Β2 τουλάχιστον)
Ε) Έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές (κωδικός θέσης 62Υ-005)

Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της νεοελληνικής γλώσσας, της νεοελληνικής φιλολογίας ή της γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας
Συμμετοχή σε προγράμματα (από αναγνωρισμένους φορείς ή θεσμούς) με εργασία τη γλωσσική/φιλολογική επιμέλεια ηλεκτρονικών κειμένων ή κειμένων προς ανάρτηση στο διαδίκτυο.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Συμμετοχή σε προγράμματα (από αναγνωρισμένους φορείς ή θεσμούς) με εργασία την ψηφιοποίηση υλικού, την κατηγοριοποίηση ή/και την ανάρτησή του σε βάσεις δεδομένων ή/και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα στο διαδίκτυο.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον) και της γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής (επίπεδο Β2 τουλάχιστον).
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A52465%CE%95%CE%A65-%CE%9D%CE%A19?inline=true

proson.gr

Διαβάστε επίσης: