Αρχική » Θέσεις εργασίας » 57 συμβάσεις έργου για εκπαιδευτικούς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

57 συμβάσεις έργου για εκπαιδευτικούς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

57 συμβάσεις έργου για εκπαιδευτικούς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 57 συμβάσεωνέργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως τελικός δικαιούχος έχει αναλάβει την υποχρέωση υλοποίησης του έργου 1.3β/13 με τίτλο «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους» στο πλαίσιο της Δράσης 1.3 / 13 με τίτλο «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ»., της προτεραιότητας 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των κοινών βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», του ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της Δράσης 1.3/13 με τίτλο «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» και του Έργου 1.3.β/13 με τίτλο «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους» συνολικού προϋπολογισμού 149.781,53€, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από κοινοτικού Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς πόρους», ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης.
Αντικείμενο έργου: Οργάνωση και συντονισμός των υπο-ομάδων του έργου (ομάδα υλικού, ερευνητική ομάδα, ομάδα εκπαιδευτικών), παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου, τήρηση αρχείου κατάρτισης, τήρηση ψηφιακού αρχείου, τήρηση πρωτοκόλλου, επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς, τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους συνεργάτες, καταγραφή των εκπαιδευομένων, οργάνωση εκδηλώσεων, αποδελτίωση αναφορών συνεργατών, επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου, οργάνωση και αποστολή υλικού κατάρτισης, σύνταξη αναφορών, σύνταξη και επιμέλεια παραδοτέων του έργου.

12 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1 ΑΤΟΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
4 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ
1 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
1 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
10 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
21 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διαδικασία επιλογής:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό 5043 για την Κατηγορία «Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε ή ΣΤ ή Ζ ή Η» . Για τις κατηγορίες ΣΤ, Ζ και Η οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν μια πόλη προτίμησης.

Οι επιστολές θα πρέπει να υποβάλλονται είτε προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε έντυπη μορφή (Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Λογιστήριο: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, είτε ηλεκτρονικά (email: ee@uth.gr) ή fax (24210-06464).

Η σχετική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών – Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38344, Παλαιά, Βόλος, είτε με αποστολή της μέσω e-mail: ee@uth.gr είτε με αποστολή της μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 24210.06464 με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2015.

proson.gr

Επιστροφή επάνω