Αρχική » Θέσεις εργασίας » 17 προσλήψεις για τα έργα στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

17 προσλήψεις για τα έργα στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

17 προσλήψεις για τα έργα στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Πρόσληψη προσωπικού, 17 άτομα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ΄ΦΑΣΗ» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013».

17 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Μητροπολίτου Αρσενίου 10-12, Τ.Κ. 41223 – Λάρισα, τηλ. επικοινωνίας: 2410 250232) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙΘ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας και της Προϊστάμενης αρχής της ΔΙΠΚΑ (από 12/05/2015 έως 21//05/2015κατά τις ώρες 10:00-13:00).

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία). Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.

 

Επιστροφή επάνω