Θέσεις εργασίας » 16 προσλήψεις από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

16 προσλήψεις από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

16 προσλήψεις από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής: ΚΕΓ) ΝΠΙΔ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ανάδοχος και υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου 1.3.γ/13: «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση» στο πλαίσιο της Δράσης 1.3/13: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών με υπεύθυνη αρχή το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το ΚΕΓ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Για το σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-001
Έως 1 φιλόλογος για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία ξένης γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης του συνεργάτη που θα επιλεγεί για τον κωδικό θέσης Α-001 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γλώσσα με βάση τις επαγγελματικές ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται πολιτογράφησης
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Ξένης Φιλολογίας
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη νεοελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών στη διδασκαλία ξένης γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς .
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση εξεταστικών τετραδίων υποψηφίων στις εξετάσεις ελληνομάθειας ευρείας κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο
7. Επιμόρφωση στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-002
Έως 1 πτυχιούχος Ξένης Φιλολογίας, ειδικός επιστήμονας για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης του συνεργάτη που θα επιλεγεί για τον κωδικό θέσης Α-002 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται πολιτογράφησης και τις ανάγκες τους για διδακτικό υλικό για την ελληνική γλώσσα.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Ξένης Φιλολογίας
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής στην εκμάθηση ξένης γλώσσας
με ΤΠΕ
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών ελληνομάθειας ευρείας κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
6. Ανακοινώσεις/εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες ή/και δημοσιεύσεις με αντικείμενο «Διδακτική των γλωσσών»
7. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή διδακτικών προτάσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-003
Έως 1 φιλόλογος με εξειδίκευση στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία για τη συγγραφική εκπαιδευτικού υλικού
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης του συνεργάτη που θα επιλεγεί για τον κωδικό θέσης Α-003 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται πολιτογράφησης και τις ανάγκες τους για διδακτικό υλικό για την ελληνική γλώσσα σε ψηφιακή μορφή.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη γλωσσολογία.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γλωσσολογία (με ειδίκευση στη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας).
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία υποστήριξης (moderation) σε διαδικτυακές κοινότητες διδασκόντων την νεοελληνική γλώσσα.
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή ή επεξεργασία επιμορφωτικού/ εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας με ΤΠΕ.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
5. Ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες ή/και δημοσιεύσεις με αντικείμενο:
(α) τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας με ΤΠΕ, ή/και
(β) τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-004
Έως 1 φιλόλογος – ειδικός σύμβουλος για τον σχεδιασμό ερωτήσεων κατανόησης εκπαιδευτικού υλικού
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης έως έναν ανθρωπομήνα και με έργο έως και έναν ανθρωπομήνα. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης του συνεργάτη που θα επιλεγεί για τον κωδικό θέσης Α-004 αφορά μεταξύ άλλων: τον σχεδιασμό ερωτήσεων κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
3. Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την εκπαιδευτική και οικονομική κατάσταση πολιτών μη διαμενόντων μόνιμα στην Ελλάδα.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
4. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο της ιστορίας.
5. Δημοσιεύσεις/συγγραφικό έργο σε σχέση με τη διδακτική.
6. Εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-005
Έως 1 φιλόλογος για την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων και τη δημιουργία αρχείου παρουσιάσεων
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο

έως και δύο ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-005 αφορά μεταξύ άλλων: την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων και τη δημιουργία αρχείου παρουσιάσεων.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις υποδοχής
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη βιβλιοθηκονομία
4. Αποδεδειγμένη κατάρτιση στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας από φορείς που διενεργούν εξετάσεις γλωσσομάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
5. Γνώση αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2
6. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
7. Κάρτα ανεργίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-006
Έως 1 σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας (γραφίστα) με εξειδίκευση στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υλικών
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-006 αφορά μεταξύ άλλων: σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας (γραφιστική επιμέλεια) εκπαιδευτικού υλικού.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος του σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας (γραφίστα) για τουλάχιστον οχτώ (8) έτη.
2. Εμπειρία στον σχεδιασμό βιβλίων, εξωφύλλων βιβλίων και υλικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Εμπειρία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών πακέτων στο πεδίο της γλώσσας και της λογοτεχνίας.
4. Εμπειρία στην ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
5. Εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και κατασκευή παιχνιδιών, κυρίως εκπαιδευτικών.
6. Εμπειρία στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών περιβαλλόντων διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και ιστοσελίδων για παιδιά με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-007
Έως 1 εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ιστορία για τον συντονισμό και την καθοδήγηση ομάδας ερευνητών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-007 αφορά μεταξύ άλλων: τον συντονισμό και την καθοδήγηση ομάδας ερευνητών για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική ιστορία και τη συγγραφή σχετικού υλικού.

Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας με εξειδίκευση στην ιστορία
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής στη διδακτική της Ιστορίας ή, ελλείψει αυτού, Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών στην Ιστορία
3. Μετεκπαίδευση σε παιδαγωγικά θέματα τουλάχιστον διετούς διάρκειας

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια ή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 10 έτη
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη καθοδήγηση και στη συμβουλευτική εκπαιδευτικών
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη λεξικογραφικών λημμάτων
7. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια βιβλίων
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
8. Επιμόρφωση σε θέματα αξιολόγησης
9. Δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με εκπαιδευτικά θέματα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-008
Έως 1 εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στις Επιστήμες της Αγωγής για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-008 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ιστορία με έμφαση στην εκπαιδευτική του οπτική.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής
3. Μετεκπαίδευση σε παιδαγωγικά θέματα τουλάχιστον διετούς διάρκειας
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 10 έτη
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών πόρων

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν
7. Γνώση αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2
8. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-009
Έως 1 φιλόλογος με εξειδίκευση στην αρχαία ιστορία ή την κλασική αρχαιολογία για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400,00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-009 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ιστορία με έμφαση στην αρχαία ιστορία ή την κλασική αρχαιολογία.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας με εξειδίκευση στην ιστορία
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής με αντικείμενο τη Μακεδονία

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 10 έτη
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή ψηφιακού ή/και συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού
5. Συντονισμός ή/και συμμετοχή σε ομάδες πολιτιστικής επιμόρφωσης
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
6. Δημοσιεύσεις με αντικείμενο ιστορικά θέματα
7. Επιμορφώσεις σε θέματα ιστορίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-010
Έως 1 φιλόλογος με εξειδίκευση στη βυζαντινή ιστορία για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-010 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ιστορία με έμφαση στη βυζαντινή ιστορία.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη βυζαντινή ιστορία.
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 10 έτη
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
6. Επιμορφώσεις με αντικείμενο την ελληνική ιστορία
7. Επιμορφώσεις με αντικείμενο τη δημιουργική γραφή
8. Επιμορφώσεις σε μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα
9. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-011
Έως 1 ειδικός συνεργάτης, πτυχιούχος νομικής σχολής με εμπειρία στην πιστοποίηση των προσόντων και της ελληνομάθειας για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα 3 (θεσμοί, οργάνωση της πολιτείας κ.λπ.)
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-011 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα που αφορά τους θεσμούς, την οργάνωση της πολιτείας κ.λπ.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Νομικής Σχολής, Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σχολών
2. Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα δια βίου μάθησης, πιστοποίησης των προσόντων και της ελληνομάθειας
3. Εμπειρία στην εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συμμετοχή σε άλλα επιστημονικά/ερευνητικά προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

4. Πιστοποιημένα καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-012
Έως 1 πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας για την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και δύο ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-012 αφορά μεταξύ άλλων: για την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη γλωσσολογία
2. Πιστοποιημένα καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
3. Παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών για τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
4. Παρακολούθηση προγράμματος για τη δημιουργική γραφή
5. Φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σχέση με τον πολιτισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-013
Έως 1 πτυχιούχος ξένης φιλολογίας για μεταφραστικές ανάγκες του προγράμματος και την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων για την ενότητα των θεσμών
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και δύο ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-013 αφορά μεταξύ άλλων: μεταφραστικές ανάγκες του προγράμματος και την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων για την ενότητα των θεσμών.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και φιλολογίας
2. Πιστοποιημένα καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
3. Παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών για τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
4. Βεβαίωση/πιστοποίηση μετάφρασης
5. Φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σχέση με τη διδασκαλία ξένης γλώσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-014
Έως 1 Κοινωνιολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές και συναφή εμπειρία. για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα 3 (θεσμοί, οργάνωση της πολιτείας κ.λπ.)
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-014 αφορά μεταξύ άλλων: τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα που αφορά τους θεσμούς, την οργάνωση της πολιτείας κ.λπ.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Κοινωνιολογίας
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κοινωνιολογία ή/και τον κοινωνικό γραμματισμό
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της κοινωνιολογίας Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
5. Εμπειρία στην κατάρτιση και την επιμόρφωση σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-015
Έως 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την οργάνωση και τον σχεδιασμό του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-015 αφορά μεταξύ άλλων: την οργάνωση και τον σχεδιασμό του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τη μεταφόρτωση του υλικού κ.λπ.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
3. Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α-016
Έως 1 ειδικός συνεργάτης, πτυχιούχος νομικής και φιλοσοφικής σχολής με εμπειρία στην πιστοποίηση της ελληνομάθειας και τη διαχείριση προγραμμάτων για τη διδασκαλία/αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα 3 (θεσμοί, οργάνωση της πολιτείας κ.λπ.)
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη με διάρκεια απασχόλησης από έναν έως και 2 μήνες (λήξη του έργου) και με έργο έως και τρεις ανθρωπομήνες. Διευκρινίζεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400, 00 ευρώ.
Το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών που θα επιλεγούν για τον κωδικό θέσης Α-016 αφορά μεταξύ άλλων: τον συντονισμό και την καθοδήγηση ομάδας ερευνητών

για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας και τη συγγραφή σχετικού υλικού.
Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1. Πτυχίο Νομικής Σχολής/ Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σχολών
2. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην πιστοποίηση της ελληνομάθειας και στη συγγραφή εξεταστικού υλικού
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση/στο συντονισμό προγραμμάτων για τη διδασκαλία ή/και την αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες.

Όποιοι/-ες επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου, έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με το προσωπικό του Κ.Ε.Γ., που απασχολείται στο ίδιο έργο και με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, του οποίου οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις για την καλή εκτέλεση του έργου.Το έργο θα υλοποιείται σε χώρο που θα υποδείξει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, κατά προτεραιότητα στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Γ. στη Θεσσαλονίκη.

Προσοχή:
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν αναλαμβάνει τη δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης, για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του Φυσικού αντικειμένου του έργου. Επίσηο, έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασηο αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα ή η χρηματοδότησή του.

Η πληρωμή των συνεργατών καταβάλλεται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών παραστατικών στοιχείων.

proson.gr

Διαβάστε επίσης: