Αρχική » Λάρισα » Η Σύμβαση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Η Σύμβαση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Η Σύμβαση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Η Προγραμματική Σύμβαση, η οποία υπερψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την διεκδίκηση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021″, δημοσιεύεται σήμερα στη Larissanet.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει:

Προοίμιο

Άρθρο 1 : Περιεχόμενο της Σύμβασης

Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο 3 : Αναλυτική περιγραφή έργου

Άρθρο 4 : Διάρθρωση Γραφείου Υποστήριξης

Άρθρο 5 : Επίβλεψη – Παρακολούθηση – Παραλαβή έργου
Άρθρο 6 : Ισχύς Σύμβασης

Άρθρο 7 : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση έργου
Άρθρο 8 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Άρθρο 9: Τροποποιήσεις της σύμβασης
Άρθρο 10 : Καταγγελία σύμβασης

Άρθρο 11: Τελικές Διατάξεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Λ.Π.

Επιστροφή επάνω