Οικονομία » Τι θα αλλάξει στα Επιμελητήρια
ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ 1% ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ

Τι θα αλλάξει στα Επιμελητήρια

Τι θα αλλάξει στα Επιμελητήρια

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιμελητηρίων, αλλά και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρουν, αναλαμβάνει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Μία από τις σκέψεις είναι η αμειβόμενη συμμετοχή των επιμελητηρίων στη διαχείριση προγραμμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), με εκχώρηση σε αυτά του 1% από τα έξοδα διαχείρισης για να προσφέρουν υπηρεσίες, όπως η διάχυση, η ενημέρωση προγραμμάτων, η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά την υποβολή των φακέλων. Αυτό ανέφερε στην ομιλία του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Όπως είπε, σύμφωνα με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα (πρόκειται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας), δίδεται η δυνατότητα στα επιμελητήρια να εμπλακούν ενεργά και ισότιμα με τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, δηλαδή τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στο εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθορίζονται τα επιμέρους θέματα της αδειοδότησης από τα επιμελητήρια και τα βασικά σημεία διάρθρωσης και λειτουργίας της νέας αυτής αδειοδοτούσας αρχής.

Συγκεκριμένα, στα ενδιαφερόμενα επιμελητήρια δύναται να συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η διαδικασία της πιστοποίησης και η χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης προϋποθέτει εκ μέρους των επιμελητηρίων την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων και την τήρηση των αρχών ειδικού κανονισμού λειτουργίας, οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς σε παραρτήματα.

Τα επιμελητήρια, είπε ο υφυπουργός, ως αδειοδοτούσες αρχές χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και τις τροποποιούν ή τις ανανεώνουν.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αδειών που εκδίδονται αλλά και των αποφάσεων και εγκρίσεων που παρεμβάλλονται, εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες για κάποιο μέρος της διαδικασίας. Η ανάθεση γίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και θεσπίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί η απαραίτητη αμεροληψία και ακεραιότητα.

Κάτι, επίσης σημαντικό, που εκτιμάται ότι ενισχύει την αυτοτέλεια της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των επιμελητηρίων είναι η πρόβλεψη εξέτασης των ειδικών διοικητικών προσφυγών από διοικητικό όργανο των επιμελητηρίων.

Παράλληλα, το υπουργείο ζητάει να προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται. Είναι αναγκαίες νέες ανταποδοτικές δράσεις και τεχνικές, οι οποίες θα φέρουν βραχυ/μεσοπρόθεσμα και περισσότερα έσοδα: από το επίπεδο της αμφίδρομης επικοινωνίας και επιμόρφωσης των μελών, μέχρι τη διαρκή ενημέρωσή τους για τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορους τομείς, τη διοργάνωση «αριστείων» παραγωγικότητας, ακόμα και την αποτελεσματικότερη – και κυρίως αμεσότερη – εκπροσώπησή τους.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκτίμηση επιμελητηριακών κύκλων είναι ότι το κόστος για την επιχειρηματικότητα θα μειωθεί μέχρι και 30% από την κατάργηση της επιμελητηριακής συνδρομής.

Σε ό,τι αφορά στην προώθηση δράσεων «φιλικών» στον επενδυτή, το υπουργείο αναλαμβάνει άμεσα την πρωτοβουλία για την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής φακέλου από τον υποψήφιο επενδυτή. Συγκεκριμένα, δεν θα χρειάζεται πλέον η υποβολή φακέλου με αναλυτικά στοιχεία προσφορών για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο μέλλον, αλλά θα αρκεί ένας συνοπτικός προϋπολογισμός διαχωρισμού ποσών για κτιριακές και άυλες δαπάνες, μηχανολογικό εξοπλισμό και δαπάνες του αντικειμένου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος επενδυτής θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος, θα απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται και μελλοντικές τροποποιήσεις με ανάλογες καθυστερήσεις και επιπλέον επιβαρύνσεις.