Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » 5 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

5 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, ομάδας Γ΄, τάξης Γ΄ (χειριστής καλαθοφόρου) 2
ΔΕ Οδηγός Γ΄ κατηγορίας, με άδεια ψηφιακού ταχογράφου 1
ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι, με άδεια Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, Α΄ κατηγορίας 2

 

KYΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για όλες τις ειδικότητες απαιτούνται:

Α) τα τυπικά προσόντα του Π.Δ 50/2001, όπως ισχύει και

Β) εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση που δε βρεθεί υποψήφιος με εμπειρία, οι θέσεις θα καλυφθούν και από μη έχοντες εμπειρία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

 

     ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική  συμπαράσταση).

Σημείωση: Η  ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση
  2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών,
  3. Απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος,
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
  5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
  6. Υπεύθυνη Δήλωση, που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας σε αντίστοιχη ειδικότητα, ο οποίος θα καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα.

Η ανωτέρω βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα θα προσκομιστεί μόνο από τους επιτυχόντες, μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης.

6. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού  Κώδικα :

α)δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιασδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση     πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β)ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ)ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ)ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

7.Χωριστή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86στην οποία να δηλώνονται  τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρ. 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει, περί διάρκειας απασχόλησης στο Δημόσιο.

Η κατάταξη θα γίνει για όλες τις ειδικότητες, βάσει της εμπειρίας, κατά φθίνουσα σειρά.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, Γραφείο Προσωπικού, από 31/10/2014 έως 04/11/2014) .

 

 

Διαβάστε επίσης: