Λάρισα » Προσλήψεις σε Λάρισα και Θεσσαλία
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Κ. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Προσλήψεις σε Λάρισα και Θεσσαλία

Προσλήψεις σε Λάρισα και Θεσσαλία

Εγκρίθηκαν από την γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου:

  • 5 συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος. Πρόκειται για:

Ένα σύμβουλο σε θέματα προώθησης απασχόλησης ΤΕ
Ένα ψυχολόγο ΠΕ
Ένα παιδαγωγό – Ειδικό Παιδαγωγό ΠΕ
Ένα ιατρό ΠΕ
Ένα διαμεσολαβητή ΔΕ

  • 5 συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φαρσάλων, για χρονικό διάστημα ενός έτους, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος. Πρόκειται για :

Ένα σύμβουλο σε θέματα προώθησης απασχόλησης ΠΕ/ΤΕ
Ένα ψυχολόγο ΠΕ
Δύο παιδαγωγούς Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ένα διαμεσολαβητή ΔΕ

  • 5 συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος. Πρόκειται για:

Ένα ψυχολόγο ΠΕ
Ένα ειδικό Παιδαγωγό ΠΕ
Ένα σύμβουλο σε θέματα προώθησης απασχόλησης
Ένα ιατρό ΠΕ
Ένα διαμεσολαβητή ΥΕ/ΔΕ

  • 4 συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πύλης Ν. Τρικάλων

Εγκρίθηκαν επίσης:

  • Η πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Κιλελέρ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», με διάρκεια έως 31-8-2015, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Πρόκειται για τις παρακάτω ειδικότητες: ΠΕ Νηπιαγωγών, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Καθαριστών Εσωτερικών Χώρων και ΥΕ καθαριστριών Εσωτερικών χώρων.
  • Η πρόσληψη 4 ατόμων στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πύλης Ν. Τρικάλων, με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρόκειται για 1 άτομο ΔΕ Οικονομίας και Διοίκησης, 1 άτομο ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 1 άτομο ΤΕ Λογιστικής και 1 άτομο ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Πρόκειται για την υλοποίηση του έργου : « Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης»
  • Η ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 5 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», υποέργο 2 με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λαρισαίων». Πρόκειται για ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (2), ΠΕ Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία), ΔΕ Διοικητικός και ΥΕ βοηθητικό προσωπικό.

Οι παραπάνω συμβάσεις ανανεώνονται από την ημερομηνία λήξης των προηγουμένων και για ένα ακόμη έτος.

  • Η ανανέωση της σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα ακόμη έτος, ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Δήμο Χαλκιδέων, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας»

Διαβάστε επίσης: