Ελλάδα » «Πλαστός» υπάλληλος στο Υπ. Πολιτισμού

«Πλαστός» υπάλληλος στο Υπ. Πολιτισμού

«Πλαστός» υπάλληλος στο Υπ. Πολιτισμού

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου.

Η αφετηρία έγινε σε δέκα μεγάλους Δήμους και στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο έλεγχος θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους Φορείς του Δημοσίου.

Πρόκειται για μια προσπάθεια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, που επιχειρεί να διαλύσει τις «σκιές» γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των μονιμοποιήσεων συμβασιούχων, ένας αριθμός εκ των οποίων, δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις μονιμοποίησης.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σας αποκαλύπτει σήμερα, λοιπόν, το epoli.gr, το οποίο αποτελεί περίπτωση συμβασιούχου υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού, που αν και είχε αιτηθεί τη μονιμοποίηση του το 2005, τελικά μονιμοποιήθηκε το 2010, μέσω σειράς μεθοδεύσεων και ο οποίος τελικά απολύθηκε τον Αύγουστο του 2014, καθώς προέκυψε από τον έλεγχο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ότι δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η υπόθεση

Ο εν λόγω υπάλληλος αιτήθηκε το 2005 τη μετατροπή της σύμβασής του σε αορίστου χρόνου, αλλά το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εξέτασε την αίτηση του, έκρινε ομόφωνα, ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Π.Δ. 164/2004, διότι είχε διακοπή μεταξύ των συμβάσεών της μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Στο πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν αναφέρονταν τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του συμβασιούχου με διαδοχικές συμβάσεις, ούτε η ειδικότητά του. Ωστόσο, από τις βεβαιώσεις που περιλαμβάνονταν στο φάκελο, προκύπτει η απασχόλησή του ως Φύλακα Αρχαιοτήτων από 13-4-2002 έως 24-12-2002, ως Λογιστή ΔΕ από 6-5-2003 έως 31-12-2003 και ως Διοικητικού ΔΕ από 2-1-2004 έως 19-7-2004, ήτοι με παρεμβαλλόμενο διάστημα πλέον του τριμήνου και επομένως απασχόλησή του με μη διαδοχικές συμβάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004.

Στο μητρώο του, επίσης, βρέθηκε ταυτάριθμη βεβαίωση της Α” ΕΠΚΑ, εκδοθείσα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, σύμφωνα με την οποία, ο εν λόγω συμβασιούχος «…εργάστηκε με πλήρες ωράριο από 2-1-2003 έως 15-2-2003, καθώς επίσης και έγγραφο του Αρχιφύλακα Ακρόπολης, με ημερομηνία 20-8-2004, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι εργάσθηκε εθελοντικά για τη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων, κατά το διάστημα από 2-1-2003 έως 15-2-2003. Το αρμόδιο Τμήμα του ΑΣΕΠ, το 2005 έκρινε ότι ο συγκεκριμένος συμβασιούχος δεν υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.

Με αίτηση θεραπείας που υπέβαλε στη συνέχεια ο υπάλληλος στο ΑΣΕΠ τον Ιούλιο 2006, ζήτησε την ανάκληση της απορριπτικής απόφασης, συνυποβάλλοντας, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που είχε υποβάλει με την πρώτη αίτησή της, τη βεβαίωση της Α” ΕΠΚΑ περί παροχής εθελοντικής εργασίας.

Λόγω της προσκόμισης της εν λόγω ενυπόγραφης βεβαίωσης, το ΑΣΕΠ ανέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση στο Α” Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο τελικά το 2009, έκρινε, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με μειοψηφία του Προέδρου και ενός μέλους του, και η εγκριτική απόφαση διαβιβάστηκε στο ΑΣΕΠ, το οποίο στις αρχές του 2010 και λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τα αναφερόμενα σε αυτό κρίσιμα στοιχεία, έκρινε, ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 164/2004 και ο ανωτέρω συμβασιούχος κατετάγη σε οργανική θέση ΙΔΑΧ (ως ΔΕ Διοικητικός).

Από τον έλεγχο που διεξήχθη όμως από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προέκυψε, ότι ο εν λόγω συμβασιούχος, από 13-1-2003 και για 90 ημέρες, ελάμβανε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανόμενου δηλαδή και του χρονικού διαστήματος που επικαλέσθηκε ότι εργάστηκε εθελοντικά και η προϋπηρεσία αυτή δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να προσμετρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004, καθώς επίσης και ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του συμβασιούχου είχε διανυθεί με διαφορετικές ειδικότητες και ως εκ τούτου δεν ήταν επιτρεπτός ο συνυπολογισμός των αντίστοιχων διαστημάτων.

Κατόπιν της ανωτέρω έρευνας, το ΑΣΕΠ επανέκρινε την εγκριτική του απόφαση και τον Ιούλιο του 2014 έκρινε, ότι ο συμβασιούχος δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής διότι:

- Έχει κενό άνω των τριών μηνών μεταξύ της σύμβασης, που έληξε στις 24-12-2002 και της επομένης που είχε ημερομηνία έναρξης 6-5-2003.

- Η εθελοντική εργασία που επικαλέσθηκε δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.

- Απασχολήθηκε συνολικά με δύο διαφορετικές ειδικότητες και με καμία από τις ειδικότητες αυτές δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο από τον προβλεπόμενο στο Π.Δ. 164/2004 χρόνο υπηρεσίας.

Μετά την απόφαση του ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Πολιτισμού προέβη στην ανάκληση της πράξης κατάταξής του και τη διέγραψε από το μητρώο μισθοδοτουμένων του Δημοσίου.

epoli.gr

Διαβάστε επίσης: