Θεσσαλία » 285.000 ευρώ για έργα στη Σκιάθο

285.000 ευρώ για έργα στη Σκιάθο

285.000 ευρώ για έργα στη Σκιάθο

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού η βελτίωση της οδού στην περιοχή Τρούλος της Σκιάθου (από την Επαρχιακή Οδό έως τον ΧΥΤΑ) προϋπολογισμού 285.000,00 € (με ΦΠΑ). Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης ενέκρινε την συμβασιοποίηση του έργου προς τον φορέα υλοποίησης της πράξης, που είναι Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, με κύριο του έργου το Δήμο Σκιάθου.

Το έργο είναι ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας, στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Νήσου Σκιάθου (ΟΣΑΝ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέσω του προγράμματος ΟΣΑΝ, που εκπονήσαμε σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους, στηρίζουμε στην πράξη τα νησιά της Θεσσαλίας με έργα αναγκαία και χρήσιμα για τον άνθρωπο. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ, βελτιώνουμε τις υποδομές των νησιών, στηρίζουμε θέσεις εργασίας και δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στην περιοχή του Τρούλου και συγκεκριμένα από τη συμβολή της υφιστάμενης οδού με την επαρχιακή οδό έως την θέση “Ζορμπάδες”, στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών προσπελασιμότητας και ποιότητας ζωής στο νησί της Σκιάθου».

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού από την περιοχή του Τρούλου έως τη θέση Ζορμπάδες και το ΧΥΤΑ. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 4.000,00 m και το πλάτος του είναι μεταβλητό από 6,00m έως 8,00m. Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν: α) Η βελτίωση του ασφαλτικού οδοστρώματος από την Χλμ. Θέση 0+000Km (συμβολή με την επαρχιακή οδό) έως την Χλμ. Θέση 2+250Km και σε επιμέρους θέσεις του υπόλοιπου οδικού δικτύου (συνολικού μήκους 150m) από την Χλμ. Θέση 2+250Km έως την Χλμ. Θέση 4+000Km σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, β) Η κατασκευή ενός μικρού τμήματος πεζοδρομίου μήκους 250m και πλάτους 1,00 m, από την Χλμ. Θέση 0+050 Km έως την Χλμ. Θέση 0+300Kmδεξιά της οδού και έχοντας κατεύθυνση από την επαρχιακή οδό προς το Χ.Υ.Τ.Α.

Μετά την έγκριση αυτή, ακολουθεί η σύναψη της σύμβασης με τον αναδειχθέντα ανάδοχο του διαγωνισμού, για την έναρξη κατασκευής του.

Διαβάστε επίσης: