Λάρισα » «Προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασμό»

«Προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασμό»

«Προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασμό»

Επίκαιρη ερώτηση, σχετικά «με τις προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασμό στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γελαλής, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη 30.10.2014 στη βουλή.

Στην ερώτηση, αναφέρει: «Με την ΚΥΑ 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ 2284 Β’) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’) (παρ. 1, άρθρου 66) αποφασίσθηκε η συγχώνευση των ΝΠΙΔ α) ΕΘΙΑΓΕ, β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ), γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ ή AGROCERT) και δ) ΕΛΟΓΑΚ και η σύσταση ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την ΥΑ 741/75723/18-6-2013 ορίσθηκαν τα μέλη του «προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου» του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διοίκηση, η οποία θα έπρεπε να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στον νόμο.

Τρία χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΛΓΟ δεν υλοποιήθηκαν βασικές επιταγές του νόμου, όπως η κατάρτιση οργανογράμματος, κανονισμός λειτουργίας κ.λ.π, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί κανονικό ΔΣ και εξακολουθεί να υπάρχει «προσωρινή διοίκηση» που λαμβάνει αποφάσεις σημαντικές για τον οργανισμό, τις οποίες έχουν καταγγείλει επανειλημμένα οι σύλλογοι των εργαζόμενων (Ένωση Ερευνητών και ΣΥΛΛΕΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) χωρίς όμως το Υπουργείο να τους έχει λάβει σοβαρά υπόψη. Έτσι σύμφωνα με τις απόψεις όλων των ειδικών του επιστημονικού κόσμου, δεν έχει έως σήμερα ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο που να έχει επιστημονική, αναπτυξιακή και βιώσιμη βάση, παρά το ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ’ επανάληψη έχει υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας θα βασιστεί στο τρίπτυχο ποιότητα – έρευνα – εκπαίδευση.

Η «προσωρινή διοίκηση» προέβη πρόσφατα στη σύνταξη οργανογράμματος, στη μορφή του οποίου διαφωνούν πλήρως οι εργαζόμενοι (ΣΥΛΛΕΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ), το οποίο περιλαμβάνεται σε σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο παλινδρομεί μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Υπουργείου Οικονομικών. Με το εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ, η οποία στην ουσία «ρυθμίζει» όλα τα θέματα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τα οποία έπρεπε να περιέχονται σε νόμο, η «προσωρινή διοίκηση» επιχειρεί στην ουσία να παρακάμψει τη Βουλή, η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα άμεσα δεδομένου ότι ήδη δόθηκε για διαβούλευση σχέδιο νόμου για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης η «προσωρινή διοίκηση» προέβη πρόσφατα στην προκήρυξη 100 θέσεων ερευνητών, χωρίς να είναι καθορισμένη η μονάδα στην οποία θα τοποθετηθούν αφού δεν έχει ακόμα συσταθεί το οργανόγραμμα του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι με τα αντικείμενα των υπό πρόσληψη και την κατανομή τους διαφωνούν πλήρως οι εργαζόμενοι αφού έγιναν χωρίς σχεδιασμό, ανάλυση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και οικονομικών δεικτών σχετικά με τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα στην κάθε περιφέρεια, και τη συνεισφορά του στην εθνική οικονομία, καταγγέλλοντας φωτογραφικές ρυθμίσεις που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Υπουργό. Π.χ. σε μονάδα της περιοχής του Υπουργού προβλέπεται πολύ μεγάλος αριθμός θέσεων με το ίδιο στην ουσία αντικείμενο, ενώ σε ολόκληρη την Πελοπόννησο προβλέπονται μόνο δύο θέσεις και στη Θεσσαλία, μία περιοχή με τεράστιο ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα μόνο πέντε. Παράλληλα συσσωρεύεται δυσανάλογα μεγάλος αριθμός θέσεων σε νέο-δημιουργούμενα ινστιτούτα ημετέρων της διοίκησης».
Με βάση τα παραπάνω, ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό: «Θα προχωρήσει στην υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης αυτής με έκδοση ΚΥΑ, οργανογράμματος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τοποθέτηση των 100 ερευνητών στις θέσεις που έχουν ανακοινωθεί ή θα προβεί σε ρύθμιση όλων των θεμάτων του Οργανισμού μέσω του νόμου, ο οποίος πρέπει να βασισθεί σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη και εφαρμογή της πολιτικής του ΥΠΑΑΤ στα θέματα της έρευνας, κατάρτισης και ποιότητας ύστερα από σοβαρή ανάλυση των αναγκών του πρωτογενούς τομέα συνολικά της χώρας και των περιοχών της ανάλογα με τη βαρύτητά τους στον τομέα της γεωργίας;»

Διαβάστε επίσης: