Θεσσαλία » Αιτήσεις για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη

Αιτήσεις για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη

Αιτήσεις για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 2335/Β΄/29-08-2014 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 1240/14-08-2014 Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση με ΑΔΑ:ΩΙ4ΠΒ-ΤΩΟ για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013.

Η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση είναι διαθέσιμη και μπορεί να αναζητηθεί στις ιστοσελίδες, του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr, του προγράμματος Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας www.alieia.gr.

Οι υπαγόμενες πράξεις στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων:

  • Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.
  • Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.
  • Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
  • Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
  • Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.
  • Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.
  • Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.
  • Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.

Οι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι 31-10-2014 στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας. Η προαναφερόμενη ημερομηνία δύναται να παραταθεί με την έκδοση σχετικής πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας.