Θέσεις εργασίας » 4 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

4 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

4 προσλήψεις στο Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου ανακοινώνεια την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, Τ.Κ. 37001 Άγιος Γεώργιος, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Γάκη Σπυριδούλας, (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.115-116).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.