Οικονομία » Μέχρι 30/9 το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Μέχρι 30/9 το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank

Μέχρι 30/9 το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank

Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρις τις 30 Σεπτεμβρίου το ευρύ πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Alpha Bank. Στόχος της τράπεζας είναι η αποχώρηση τουλάχιστον 800 εργαζομένων. Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους εργαζομένων κατά 15% περίπου σε ετήσια βάση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην τράπεζα, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος θα λάβουν:

  • Ποσό που θα ισούται με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση (100%) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, άνευ των περιορισμών που τίθενται από τον Ν. 3198/1955 για το ύψος της αποζημιώσεως.
  • Η βασική παροχή υπολογίζεται βάσει α) των τακτικών αποδοχών μηνός Ιουνίου 2014 προσαυξημένων x14/12 και β) των συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην τράπεζα.
  • Το κίνητρο αποχώρησης υπολογίζεται βάσει των συμπληρωμένων, ακέραιων, ετών υπηρεσίας στην τράπεζα, σε συνδυασμό με τις τακτικές αποδοχές μηνός Ιουνίου 2014, αναλόγως της ηλικίας του υπαλλήλου.

imerisia.gr